06 oktýabr 2022 / 1444 ربيع الأول 10

Haýsy günäni Allah Tagala bagyşlamaýar?

30 noýabr 2014 / 32 Görülen

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum. Haýsy günäni Allah Tagala bagyşlamaýar?

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh.

Haýsy günä bolanda-da toba edilse, Allah Tagala bagyşlajakdyr.

Emma toba etmän ölen ýagdaýynda, bagyşlanmajak ýeke-täk günä bardyr. Ol hem şirkdir.

Şirk bolsa, Allah Tagalanyň ýany bilen başga ýaradylan zatlara ybadat, doga-dileg etmekdir. Ýagny diňe Allah Tagala üçin edilmeli ybadatlary, Allah Tagaladan başga barlyk üçin etmek we diňe Allah Tagalanyň elinde bolan zatlary, Allah Tagaladan başgasyndan dilemek şirkdir.

Ybadat bolsa, diňe namaz, oraza, zekatdan ybarat däldir. Eýsem Allah Tagalanyň söýüp, razy bolýan açyk we gizlin ähli sözleri we amallary ybadatdyr we diňe Allah Tagala üçin edilmelidir.

Mysal üçin namaz, oraza, sadaka, aýdylan janly, gurbanlyk, ruku, sežde, doga-dileg, gorkmak, sygynmak ýaly ybadat görnüşlerini, Allah Tagaladan başga barlyklar üçin etmek ýa-da bagt, şypa, ryzk, çaga bagyş etmek, şowlulyk getirmek ýaly diňe Allah Tagalanyň elinde bolan zatlary, Allah Tagaladan başgasyndan dilemek şirkdir.

Allaha şirk goşulýan zatlar dürli-dürlüdir.

Kimileri ynsanlary ýagny Pygamberleri, öwliýalary Allaha şirk/araçy goşýarlar. Olara doga-dileg edip, olardan Allahdan dilemeli zatlary dileýärler ýa-da Allah Tagaladan diläp ber diýip, ölülere ýalbarýarlar.

Mysal üçin: Hristianlar Isa Pygamberi özleri bilen Allah arasynda araçy edip, oňa doga-dileg edýärler.

Şigalar Hezreti Alini we başgada özleriçe öwliýa diýip, ynanýan kişilerini Allaha şärik goşýarlar, olardan dileýärler. Olary Allah bilen öz aralarynda araçy edinýärler.

Süfistlerden käbir toparlar bolsa, öwliýalara doga-dileg edip, olary Allah bilen öz aralarynda araçy edinýärler. Kyn ýagdaýda galanda Allah Tagalany dälde, ölüp gidenlere ýetişiň, bizi halas ediň diýip, ölülere ýalbarýarlar.

Haýwanlara, agaçlara, daşlara çokunyp, olaryň özlerine peýda getirjegine ynanýanlara, Hindistandaky dürli toparlary mysal berip bileris.

Gynansakda bu hassalyk özüne musulman diýýän halklaryň içinde-de ýaýrady.

Şonuň üçin günümizde öwliýalara sygynyp, doga-dileg edip ýörenlere ýa-da ýüpden (alaja ýaly), çöpden-agaçdan (dagdan, şah, nal ýaly) özüni goramagyny umyt edip ýörenlere duşmak bolýar.

Allah Tagala şirk goşup toba etmän ölen ynsany, ebedi bagyşlamajakdygyny bize Kuran-Kerimde habar berýär.

Allah Tagala bu barada şeýle diýýär:

إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ

بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا

Şüphesiz ki Allah, özüne şärik goşulmasyny asla bagyşlamaz. Ondan başga günäleri islän bendesine bagyşlar. Kim Allaha şärik goşsa, ol uly günä duçar bolandyr.” 1

Allah Tagala özüne şärik goşana jenneti haram edendir.

Allah Tagala bu barada şeýle diýýär:

إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ

Elbetde, kimde kim Allaha şärik goşsa, Allah oña jenneti haram edendir. We onuñ ýeri dowzahdyr. Zalymlara kömek etjek ýokdyr.2

Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) kudsi hadysda, Allah Tagalanyň şeýle diýenini habar berýär:

يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة

Eý adam ogly! Ýer ýüzüni dolduryp duran günä bilen garşyma gelseňde, eger Maňa hiç zady şärik (araçy) goşmadyk bolsaň, Menem saňa ýer ýüzi dolusy magfirýet (bagyşlanma) bererin.”3

Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) şeýle diýdi:

من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار

Eger kim-de kim, Allah Tagala şirk goşup, Ondan başga zatlara doga-dileg edip ölse, dowzaha girer.4

Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) şeýle diýdi:

مَنْ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ

Eger kim-de kim Allaha şirk goşman ölse jennete girer, emma kim Allaha şärik/araçy goşup ölse dowzaha girer. 5

Hut şonuň üçin Allah Tagala Kuran-Kerimiň ýüzlerçe aýatlarynda ýeke-täk özüne şärik/araçy goşman ybadat-doga-dileg etmegi berk buýurýar.

Allah Tagala aýtdy:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Men jynlary we ynsanlary diňe Maňa ybadat etsinler diýip, ýaratdym.6

Allah Tagala aýtdy:

وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا

Allaha ybadat ediň we Oňa hiç bir zady şärik/araçy goşmaň.7

Musulmanlar her gün bäş wagt namazlarynyň her rekatynda, Fatiha süresinde:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

Biz diňe Saňa ybadat edýäris we diňe Senden ýardam-kömek dileýäris8 diýýärler.

Netijede: Eger toba edilmän ölen ýagdaýynda, Allah Tagalanyň bagyşlamajagy ýeke-täk günä bardyr. Ol hem şirkdir. Allaha şärik/araçy goşan kişi bolsa, müşrükdür. Müşrüklere bolsa, jennet haramdyr.

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

1-Nisa 4/48.

2-Maide 5/72.

3-Tirmizi/3540. Darimi/2788.Ahmed (5/148/154/172)

4-Buhari/4497. Ahmed (1/462/464)

5-Muslim/93. Ahmed (3/325, 344, 374, 391)

6-Zariat 51/56.

7-Nisa 4/36.

8-Fatiha 1/5.

Akyda

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.