Allah Tagala diýip, Allah sözüniň yzyna Tagala sözüniň goşulmagynyň manysy näme?

03 sentýabr 2015 / 10 Görülen

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum. Allah Tagala diýip, Allah sözüniň yzyna Tagala sözüniň goşulmagynyň manysy näme?

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh.

Arapçada Ta'ala تَعالَى diýmek, beýik diýmegi aňladýar.

Allahu Ta'ala ýa-da Tagala diýenimizde, Beýik Allah diýdigimiz bolýar.

 

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Dürli - Diğer İçerikler

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.