06 oktýabr 2022 / 1444 ربيع الأول 10

Ar-namysly, edep-haýaly bolmak we namysyňy goramak. Ustad Toha Ahun.

13 ýanwar 2018 / 20 Görülen

Ar-namysly, edep-haýaly bolmak we namysyňy goramak. Ustad Toha Ahun.

Edep-Ahlak

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.