06 oktýabr 2022 / 1444 ربيع الأول 10

Ylymlaryň iň beýigi, ähmiýetlisi Tewhitdir. Ustad Toha Ahun.

13 ýanwar 2018 / 30 Görülen

Ylymlaryň iň beýigi, ähmiýetlisi Tewhitdir.
Ustad Toha Ahun.

Akyda

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.