12 aprel 2024 / 1445 شوال 03

Dostym gözümiñ öñünde ýandy. (Ybratlyk)

19 ýanwar 2014 / 265 Görülen

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Her bir ynsanyñ toba gelip, namaza başlap öz Robbiniñ ýoluna gelmegine bir zat sebäp bolýar. Kimlerine ýaşlykdan ene-ata öwredýär. Kimleri dost-ýary sebäp bolýar. Kimleri bolsa durmuşynda ýa-da başgalarynda bolup geçen waka sebäp bolýar. Kimsi bolsa, indi boldy meni ýaradan bar, ol meniñ Robbim men onuñ diýeni bilen bolmaly diýip, dogry ýola gelýär. Hiçden giç ýagşy diýilişi ýaly esasy zat toba gelmek, ögüt-nesihat almak, haky diñlemek we ybrat alyp başarmakdyr. Çünki ençeme ynsanlar bardyr Allah Tagalanyñ Kuran-Kerimde aýdyşy ýaly olaryñ gulagy bardyr emma olar kerdir. Çünki olar haky diñlemediler. Ençeme gözli ynsanlar bardyr, emma olar hakykatda kördir. Çünki haky görmek islemezler, ybrat almazlar. Olarda kalp bardyr, emma olaryñ kalplary daşdan hem gatydyr. Allah Tagalanyñ aýdyşy ýaly olar haýwandan hem beterdirler.

Pygamberleriñ atasy Ybraýym aleýhis salamyñ kakasy Äzer butparazdy we but ýasap satýardy. Öz elleri bilen ýasan butlaryna ybadat edýärdiler. Haçanda Ybraýym (aleýhis salam) kakasyny musulman bolmaga we Allahy birläp, ýeke-täk Oña ybadat etmäge çagyranda, kakasy ogluna garşy çykdy we müşrik bolup öldi. Gaty geñ. Ogly Pygamberleriñ atasy, kakasy bolsa butçy müşrik. Haçanda Nuh (aleýhis salam) öz kowum-garyndaşlaryny Yslama çagyranda öz bagryndan önen ogly oña iman etmedi. Gaty geñ waka. Kakasy gämi guryp öz tarapdarlary bilen halas bolanda, ogly müşrik bolup galdy we suwda gark boldy. Pygamberimiziñ (sallallahu aleýhi we sellem) dädesi Ebu Talib Pygamberimizi gaty gowy görýärdi we ony hemişe gorap gezýärdi. Müşrikleriñ öñünde oña arka çykýardy. Haçanda öljek bolup ýatyrka Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) oña Kelimesini aýtmagyny islände, ata-babalarynyñ butlaryndan ýüz öwürip bilmän müşrik bolup öldi.

Hawa eziz doganlar ybrat aljaga ybrat kän, emma ybrat alasy gelmeýän we güne seredip gözüni ýumup garañky düşdi diýýänler elbetde wgyz-nesihat, ögüt-ündeg, ybrat alyp bilmezler. Allah Tagala bizi ybrat alýan we kalby haka açyk gullaryndan etsin.

Ebu Abdullah gürrüñ berýär: Bir näçe wagt mundan öñ durmuşymda bolup geçen we ýaşaýyşymy düýbünden üýtgeden wakany nädip gürrüñ berjegimi bilemok. Aslynda men bu wakany hiç kime gürrüñ bermezligi karar berendim, emma Allah Tagalaga bolan gorkym we söýgi diýip, ýalan zadyñ yzyna düşüp ýören ýaşlara nesihat we ybrat bolsun diýip, aýtmagy niýet etdindim....

Biz üç sany dostduk. Keýpi-sapa, haramlyk etmek üçin jemlenişýärdik. Aslynda biz dört kişidik, dördünjimiz şeýtandy. Dürli hileler, owadanja sözler bilen gyzlary yryp, şäheriñ daşyna äkidýärdik. Ol ýerde biziñ duýgylarymyzyñ ölüp, doñ ýürekliligimizi, özleriniñ ýalwaryşlaryna üns bermeýişimizi gören gyzlar haýran galýardylar.

Günlerimizi şeýdip keýp çekip dagda, deñizde geçirýärdik. Emma günleriñ birinde ýatdan çykmajak waka boldy......Her gezekki boluşy ýaly keýp çekmäge gitdik. Hemma zat taýýardy. Adama bir oljada yrypdyk. Lagnatly içgiler.....Ýatdan çykan ýeke zat iýmitdi.....Bir salymdan soñra içimizden biri öz ulagy bilen agşamlyk almaga gitdi. Gidende çak bilen sagat altydy. Bir sagat geçdi ol ýokdy. Sagat on boldy welin, men ony gaýgy edip öz ulagym bilen onuñ yzyndan gitdim. Ýoldan ep-esli gidemsoñ ýoluñ gyrasynda ýanyp duran uly ot gördüm. Ýanyna ýetemde bolsa, haýran galdym çünki ýanyp duran ulag dostumyñ ulagydy. Derrew onuñ ýanyna baryp, ony ulagdan çykarmaga çalyşdym. Onuñ bedeniniñ ýarysy ýanyp kömür ýaly gara bolanyny görüp doñup galdym. Henizem ol diridi. Birden gözlerini açdy we sakawlap ....Ot, Ot diýdi.

Ony öz ulagyma salyp hassahana äkitmäge karar berdim. Emma ol maña göz ýaş içinde: Peýdasy ýok....ýetişmerin....diýdi.

Göz ýaş içinde dostumyñ ölüşüne seredip durdym. Birden ol: Oña näme jogap bereýin diýdi. Añk bolup oña: Ol kim diýdim. Çuñ guýudan gelen ses ýaly Allah diýdi.

Bütin tenimi we duýgularymy titreden elhenç duýgy duýdym. Dostym erbet bir ses çykardy we soñky demi çykdy. Näçe wagt geçsede ölen dostym göz öñümden gitmeýärdi.

Ataş ony ýutdy we ol gygyrýardy...

Oña näme jogap bereýin, Oña näme jogap bereýin...

Şol soragy öz özüme soradym: Men näme...Men näme jogap bererin? Ýene gözlerim doldy. Düşnüksiz duýgy, tüýlerim diken-diken boldy....we şol wagt erte namazy üçin aýdylan azan sesini eşitdim: Allahu Ekber Allahu Ekber Eşhedu En lä ilähe illallah.....Eşhedu enne Muhammeden Rasullah...Haýýe alasalah. Men bunyñ meni durmuşymyñ garañky günlerine perde çekmäge çagyran çakylykdygyny duýdym. Meni Nura we Hidaýet ýoluna çagyrýardy. Ýuwyndym, täret aldym, bedenimi ýyllardyr çümüp giden nejislikden päkledim. Namaz kyldym we şol günden bu güne çenli ýeke namazymy hem sypdyrmadym.

Allah Tagalaga hamdlar bolsun, men düýbünden başga adam boldum. Allahyñ izni bilen umrä gitmek nesip etdi. InşAllah nesip bolsa haja giderin.....Ömür Allah Tagalanyñ elindedir. (Abdulhamid Bilali, Hijapsyz zenanlar üçin kitabyndan)

Allaha Tagala bizi dinimiz yslamdan aýyrmasyn.

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.