27 mart 2023 / 1444 رمضان 05

Akyda

Ady Görülen
Allah Tagalaň atlary dakylanda öňüne Abdu goýmak şertmi?- Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 140
Bidgatçylar kim.- Begmuhammet Allanazar 129
Bu döwürde ewliýalar barmy. - Begmuhammet Allanazar 83
Garaskopa ynanmak günämi. - Begmuhammet Allanazar 69
Göz-dilden, jadydan goranmak üçin haýsy doga-dilegler okamaly. - Begmuhammet Allanazar 94
Jynlar ynsanlaryň bedenine girip bilýärmi. - Begmuhammet Allanazar 52
Kuran - Kerime seredip pal atýanlar. - Begmuhammet Allanazar 52
Musulmanlara İnjil okamak bolýarmy. Sorag-jogap. - Begmuhammet Allanazar 55
Piri ýogyň piri şeýtanmy Pire gol bermek hökmanmy. - Begmuhammet Allanazar 57
Zyna eden, arak içen kişi kapyr bolýarmy. Sorag-jogap. - Begmuhammet Allanazar 58
Ölülerden kömek dilemek şirkmi. - Begmuhammet Allanazar 96
Safar aýy şowsuzlyk, bela-beter gelýän aýymy? 85
Hristianlar 71 fyrka, ýehudylar 72 fyrka, musulmanlar bolsa 73 fyrka bölünmeli diýilýär. Şolaryň diňe biri dory ýoldadyr diýilýär. Şolar barada aýdyp beräýiň? 99
Allaha Hudaý, Taňry, Biribar we şuňa meňzeş atlar bilen ýüzlenmek bolýarmy? 100
Näme üçin alaja ýa-da şoňa meňzeş zatlar dakynmak şirk hasaplanýar? 93
Bir kişi dine degişli haýsyda bolsa bir zadyň üstünden gülse, ýigrense, ýa-da sögse, äsgermezçilik etse şol adam dinden çykýarmy? 86
Çörek ursun, duz ursun diymek ýa-da käbä and içmek günämi? 105
Bir adam zyna etse, arak ıçse kapyr bolyarmy? 100
Ölen adamyñ adyna sadaka berip bilýärismi? 82
Selef diýmek näme we Selefiler (Ähli-Sünnet) kimler? 311
Kyýamatdan öñ Isa aleýhis salam gelýärmi? 153
Gabyr azaby barmy? 236
Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.