12 aprel 2024 / 1445 شوال 03

Akyda

Ady Görülen
Çile ynanjy dogrumy? - Begmuhammet Allanazar 225
Kuran-Kerim okap sogabyny ölülere bagyşlamak bolýarmy? - Begmuhammet Allanazar 223
Pire gol bermek dogrumy? - Begmuhammet Allanazar 277
Yslamda RABYTA diýip zat barmyka ? - Begmuhammet Allanazar 278
Göz monjugy göz dilden goraýan sebäp diýip dakynsaň bolýarmy? - Begmuhammet Allanazar 226
Pirim senden medet diýmek şirke girýärmi? - Begmuhammet Allanazar 232
Allah Tagalaň atlary dakylanda öňüne Abdu goýmak şertmi?- Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 360
Bidgatçylar kim.- Begmuhammet Allanazar 502
Bu döwürde ewliýalar barmy. - Begmuhammet Allanazar 336
Garaskopa ynanmak günämi. - Begmuhammet Allanazar 234
Göz-dilden, jadydan goranmak üçin haýsy doga-dilegler okamaly. - Begmuhammet Allanazar 304
Jynlar ynsanlaryň bedenine girip bilýärmi. - Begmuhammet Allanazar 223
Kuran - Kerime seredip pal atýanlar. - Begmuhammet Allanazar 220
Musulmanlara İnjil okamak bolýarmy. Sorag-jogap. - Begmuhammet Allanazar 215
Piri ýogyň piri şeýtanmy Pire gol bermek hökmanmy. - Begmuhammet Allanazar 260
Zyna eden, arak içen kişi kapyr bolýarmy. Sorag-jogap. - Begmuhammet Allanazar 227
Ölülerden kömek dilemek şirkmi. - Begmuhammet Allanazar 290
Safar aýy şowsuzlyk, bela-beter gelýän aýymy? 306
Hristianlar 71 fyrka, ýehudylar 72 fyrka, musulmanlar bolsa 73 fyrka bölünmeli diýilýär. Şolaryň diňe biri dory ýoldadyr diýilýär. Şolar barada aýdyp beräýiň? 276
Allaha Hudaý, Taňry, Biribar we şuňa meňzeş atlar bilen ýüzlenmek bolýarmy? 286
Näme üçin alaja ýa-da şoňa meňzeş zatlar dakynmak şirk hasaplanýar? 329
Bir kişi dine degişli haýsyda bolsa bir zadyň üstünden gülse, ýigrense, ýa-da sögse, äsgermezçilik etse şol adam dinden çykýarmy? 258
Çörek ursun, duz ursun diymek ýa-da käbä and içmek günämi? 281
Bir adam zyna etse, arak ıçse kapyr bolyarmy? 309
Ölen adamyñ adyna sadaka berip bilýärismi? 247
Selef diýmek näme we Selefiler (Ähli-Sünnet) kimler? 708
Kyýamatdan öñ Isa aleýhis salam gelýärmi? 590
Gabyr azaby barmy? 724
Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.