05 oktýabr 2023 / 1445 ربيع الأول 20

Akyda

Ady Görülen
Yslamda RABYTA diýip zat barmyka ? - Begmuhammet Allanazar 117
Göz monjugy göz dilden goraýan sebäp diýip dakynsaň bolýarmy? - Begmuhammet Allanazar 114
Pirim senden medet diýmek şirke girýärmi? - Begmuhammet Allanazar 120
Allah Tagalaň atlary dakylanda öňüne Abdu goýmak şertmi?- Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 255
Bidgatçylar kim.- Begmuhammet Allanazar 321
Bu döwürde ewliýalar barmy. - Begmuhammet Allanazar 200
Garaskopa ynanmak günämi. - Begmuhammet Allanazar 147
Göz-dilden, jadydan goranmak üçin haýsy doga-dilegler okamaly. - Begmuhammet Allanazar 200
Jynlar ynsanlaryň bedenine girip bilýärmi. - Begmuhammet Allanazar 136
Kuran - Kerime seredip pal atýanlar. - Begmuhammet Allanazar 136
Musulmanlara İnjil okamak bolýarmy. Sorag-jogap. - Begmuhammet Allanazar 122
Piri ýogyň piri şeýtanmy Pire gol bermek hökmanmy. - Begmuhammet Allanazar 148
Zyna eden, arak içen kişi kapyr bolýarmy. Sorag-jogap. - Begmuhammet Allanazar 140
Ölülerden kömek dilemek şirkmi. - Begmuhammet Allanazar 192
Safar aýy şowsuzlyk, bela-beter gelýän aýymy? 155
Hristianlar 71 fyrka, ýehudylar 72 fyrka, musulmanlar bolsa 73 fyrka bölünmeli diýilýär. Şolaryň diňe biri dory ýoldadyr diýilýär. Şolar barada aýdyp beräýiň? 174
Allaha Hudaý, Taňry, Biribar we şuňa meňzeş atlar bilen ýüzlenmek bolýarmy? 184
Näme üçin alaja ýa-da şoňa meňzeş zatlar dakynmak şirk hasaplanýar? 203
Bir kişi dine degişli haýsyda bolsa bir zadyň üstünden gülse, ýigrense, ýa-da sögse, äsgermezçilik etse şol adam dinden çykýarmy? 159
Çörek ursun, duz ursun diymek ýa-da käbä and içmek günämi? 193
Bir adam zyna etse, arak ıçse kapyr bolyarmy? 189
Ölen adamyñ adyna sadaka berip bilýärismi? 165
Selef diýmek näme we Selefiler (Ähli-Sünnet) kimler? 445
Kyýamatdan öñ Isa aleýhis salam gelýärmi? 308
Gabyr azaby barmy? 441
Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.