17 iýun 2024 / 1445 ذو الحجة 11

Akyda

Ady Görülen
Çile ynanjy dogrumy? - Begmuhammet Allanazar 434
Kuran-Kerim okap sogabyny ölülere bagyşlamak bolýarmy? - Begmuhammet Allanazar 329
Pire gol bermek dogrumy? - Begmuhammet Allanazar 575
Yslamda RABYTA diýip zat barmyka ? - Begmuhammet Allanazar 330
Göz monjugy göz dilden goraýan sebäp diýip dakynsaň bolýarmy? - Begmuhammet Allanazar 268
Pirim senden medet diýmek şirke girýärmi? - Begmuhammet Allanazar 271
Allah Tagalaň atlary dakylanda öňüne Abdu goýmak şertmi?- Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 400
Bidgatçylar kim.- Begmuhammet Allanazar 534
Bu döwürde ewliýalar barmy. - Begmuhammet Allanazar 381
Garaskopa ynanmak günämi. - Begmuhammet Allanazar 271
Göz-dilden, jadydan goranmak üçin haýsy doga-dilegler okamaly. - Begmuhammet Allanazar 351
Jynlar ynsanlaryň bedenine girip bilýärmi. - Begmuhammet Allanazar 258
Kuran - Kerime seredip pal atýanlar. - Begmuhammet Allanazar 258
Musulmanlara İnjil okamak bolýarmy. Sorag-jogap. - Begmuhammet Allanazar 255
Piri ýogyň piri şeýtanmy Pire gol bermek hökmanmy. - Begmuhammet Allanazar 296
Zyna eden, arak içen kişi kapyr bolýarmy. Sorag-jogap. - Begmuhammet Allanazar 266
Ölülerden kömek dilemek şirkmi. - Begmuhammet Allanazar 328
Safar aýy şowsuzlyk, bela-beter gelýän aýymy? 383
Hristianlar 71 fyrka, ýehudylar 72 fyrka, musulmanlar bolsa 73 fyrka bölünmeli diýilýär. Şolaryň diňe biri dory ýoldadyr diýilýär. Şolar barada aýdyp beräýiň? 314
Allaha Hudaý, Taňry, Biribar we şuňa meňzeş atlar bilen ýüzlenmek bolýarmy? 324
Näme üçin alaja ýa-da şoňa meňzeş zatlar dakynmak şirk hasaplanýar? 362
Bir kişi dine degişli haýsyda bolsa bir zadyň üstünden gülse, ýigrense, ýa-da sögse, äsgermezçilik etse şol adam dinden çykýarmy? 294
Çörek ursun, duz ursun diymek ýa-da käbä and içmek günämi? 318
Bir adam zyna etse, arak ıçse kapyr bolyarmy? 356
Ölen adamyñ adyna sadaka berip bilýärismi? 285
Selef diýmek näme we Selefiler (Ähli-Sünnet) kimler? 929
Kyýamatdan öñ Isa aleýhis salam gelýärmi? 936
Gabyr azaby barmy? 1074
Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.