28 noýabr 2022 / 1444 جمادى الأولى 04

Akyda

Ady Görülen
Bidgatçylar kim.- Begmuhammet Allanazar 38
Bu döwürde ewliýalar barmy. - Begmuhammet Allanazar 34
Garaskopa ynanmak günämi. - Begmuhammet Allanazar 22
Göz-dilden, jadydan goranmak üçin haýsy doga-dilegler okamaly. - Begmuhammet Allanazar 29
Jynlar ynsanlaryň bedenine girip bilýärmi. - Begmuhammet Allanazar 10
Kuran - Kerime seredip pal atýanlar. - Begmuhammet Allanazar 12
Musulmanlara İnjil okamak bolýarmy. Sorag-jogap. - Begmuhammet Allanazar 12
Piri ýogyň piri şeýtanmy Pire gol bermek hökmanmy. - Begmuhammet Allanazar 13
Zyna eden, arak içen kişi kapyr bolýarmy. Sorag-jogap. - Begmuhammet Allanazar 14
Ölülerden kömek dilemek şirkmi. - Begmuhammet Allanazar 48
Safar aýy şowsuzlyk, bela-beter gelýän aýymy? 42
Hristianlar 71 fyrka, ýehudylar 72 fyrka, musulmanlar bolsa 73 fyrka bölünmeli diýilýär. Şolaryň diňe biri dory ýoldadyr diýilýär. Şolar barada aýdyp beräýiň? 50
Allaha Hudaý, Taňry, Biribar we şuňa meňzeş atlar bilen ýüzlenmek bolýarmy? 49
Näme üçin alaja ýa-da şoňa meňzeş zatlar dakynmak şirk hasaplanýar? 47
Bir kişi dine degişli haýsyda bolsa bir zadyň üstünden gülse, ýigrense, ýa-da sögse, äsgermezçilik etse şol adam dinden çykýarmy? 48
Çörek ursun, duz ursun diymek ýa-da käbä and içmek günämi? 41
Bir adam zyna etse, arak ıçse kapyr bolyarmy? 51
Ölen adamyñ adyna sadaka berip bilýärismi? 43
Selef diýmek näme we Selefiler (Ähli-Sünnet) kimler? 202
Kyýamatdan öñ Isa aleýhis salam gelýärmi? 55
Gabyr azaby barmy? 126
Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.