23 iýul 2024 / 1446 محرم 17

Dürli

Ady Görülen
Dileg edeňde haky-hormaty üçin diýmek dogrumy - Begmuhammet Allanazar 521
Rejep aýyna degişli namaz, oraza barmy. - Begmuhammet Allanazar 648
Mazaryň üstüne öleniň suratyny goýmak bolýarmy - Begmuhammet Allanazar 326
İt saklamak bolýarmy? - Begmuhammet Allanazar 379
Zenanlaryň internetde şahsy suratlaryny paýlaşmagy dogrumy? - Begmuhammet Allanazar 653
Musulman zenanlara makýaž etmek bolýarmy? - Begmuhammet Allanazar 496
Diwarlara surat assaň bolýarmy? - Begmuhammet Allanazar 268
Balagy topukdan edip gysga geýmek sünnetmi? - Begmuhammet Allanazar 256
Hijama näme? - Begmuhammet Allanazar 229
SAÇ EKDİRMEK BOLÝARMY ? - Begmuhammet Allanazar 337
ÝARAMASAŇ MOLLA OKATMAK BOLÝARMY ? - Begmuhammet Allanazar 292
Gurşun guýdurmak dogrumy. - Begmuhammet Allanazar 306
Näçe sany älem bar? - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 462
Bidgatçylaryň wagyzlaryny diňlemek bolýarmy. - Begmuhammet Allanazar 398
Ölen adamlaryň adyndan sadaka berseň bolýarmy? Begmuhammet Allanazar 464
Depli zikir etmek dogrumy? - Begmuhammet Allanazar 403
Deýýus diýip, kime diýilýär. - Begmuhammet Allanazar 406
Egilip salam bermek bolýarmy. - Begmuhammet Allanazar 442
Erkekleriñ boýnuna, eline zynjyr dakynmagy bolýarmy. - Begmuhammet Allanazar 377
Gurbanlykda hiňňildik uçmak günämi. - Begmuhammet Allanazar 358
Hakyky toba nähili bolmaly.- Begmuhammet Allanazar 368
Korona degişli soraglar. - Begmuhammet Allanazar 325
Musulman toý nähili bolmaly. - Begmuhammet Allanazar 355
Musulman toý nähili geçirmeli. - Begmuhammet Allanazar 471
Teniňe surat (nakolka) çekdirmegiň hökümi näme. - Begmuhammet Allanazar 345
Sapar aýy bela-beteriň gelýän aýymy? - Begmuhammet Allanazar 382
Safar aýy barada şübhäň jogaby. - Begmuhammet Allanazar 317
ARŞ, İMAN, AÝATUL-KURSİ BARADA SORAGLAR. - Begmuhammet Allanazar 444
Toýda bu hereketler dogrumy. - Begmuhammet Allanazar 329
Abort etdirmek bolýarmy. - Begmuhammet Allanazar 340
Nurujular kimlerdir? Ýagny kimlere Nurujular diýiler? 382
Saýtyň maglumatlaryny ulanmaga rugsat bolarmy, instagram we beýleki int çatlarda? 393
Bir wagtyna namaz okaýanlara köp duş geldim. Şolaryňky dogrumy? 395
Türkmenlerde adam ölenden soňra üçi, ýedisi, kyrky we ýyly (ýaly belli günlerini) edilýär. Dinimizde şuňa rugsat berilýärmi? 575
Wahabistler kimler? 547
Şerigat bolmaýan ýurtda zyna edene, şerigata görä jeza berilýärmi? 359
Musulmançylykda eliň-aýagyň dyrnagyny bir günde almak bolmaýar diýýärler? 384
Ýaş çatynjalar toýda gül zyňmak däbini ýöredyärler, şol gül haýsy öýlenmedik oglana ýa-da çykmadyk gyza düşse şoň bagty açylýar diýýärler. Bu dogrumyka? 373
Şeýh Albani, Şeýh Bin Bäz, Şeýh Useýmin? 362
Içinde dini maglumatlar bolan telefon bilen hajathana girseň bolýarmy? 313
Çaga Şükürgeldi diýip at daksaň bolýarmy? 295
Gurbanlykda hiňňildik uçmak günämi? 288
Erkeklere gaş ütmek bolýarmy? 496
Käbir aýdymlarda Allahyň atlaryny we Pygamberimiziň (sallallahu aleýhi we sellem) adyny goşup, aýdym edip aýdýarlar. Musulmanlara şolary diňlemek bolýarmy? 291
Men uly günä iş edenim üçin näme etmeli? 308
Aýdym-sazyň hökümi näme we aýdym-sazyň piri barmy? 322
Ýaşaýan ýerimde hijab geýmeklige gowy göz bilen seredilenok. Bu barada aýdaýsaňyz? 297
Gabyra çokunýanlar butparazmy ýa-da başga bir at berilýärmi? 289
Kapyrlaryň baýramyny belleýän musulmanlar? 298
Bu ýagdaýdan halas bolmak üçin maslahat soraýaryn? 354
Hijab geýdim we namaza başladym, meniň hijab geýmegime ejem garşy, onuň göwnüne degmän bu zatlary oňa nädip düşündirip bilerin? 324
Öýde toty guş, balyk saklasaň bolýarmy? 315
Biz maşgalamyz bilen arak satýarys. Men indi näme etmeli? 297
Oraza aýynda çaga bolsa, at dakjak bolsaň oraza ýanap dakmaly diýýärler. Meselem: Oraz ýa-da orazgül ş.m. Şol hakykatmy yslamda barmy şeýle zat? 312
Eger agyzyň beklikä bilmän bir zat iýseň, içseň näme etmelikä. Indi agzym açyldy diýip iýibermelimika ýa-da yzyny dowam etmelimika? 301
Dinimizde bir kişi başyna gelen kynçylyklar sebäpli, ölümini dilemegi bolýarmy? 298
Käbirleri diňe ertir namazy okasaň bolýar diýýärler. Şol barada giňişleýin düşündiräýseňiz?    433
Köp adamlar gulak şyňlasa biri gepiňi edýär diýýärler bu dogrumyka?   329
Musulman adam saçyny aldyranda bir sydyrgyn aldyrmaly ýagny hemme ýeri deň bolmaly diýýäler şu dogrumyka? Alan saçy dyrnagy gömmeli diýýäler?   333
Mazarystana baraňda haýsy doga okalýar? 306
Zemzem suwy hödürlenende içmeseň hormatsyzlyk bolýarmy? 313
Ejem pahyr 3-4 ýyl ozal amanadyny tabşyrdy . Ýaşaýarka, men sebäpli iki-üç gezek gözüne ýaş aýlanandygyna şaýat boldum. Indiden soň ony razy etmegiň bir ýoly barmy? 309
Dini ýazgylar ýazylgy bolan gereksiz kagyzlary näme etmeli? 295
Men aýalymy we çagalarymy öýde ejem bilen kakamyń ýanynda goýup gaýtdym.Meniñ eden işim dogrumy ýa-da nädogry? 305
Men Allaha şirk goşupdym,indi men şol günämi ýuwmak üçin näme etmeli? 292
Eger ýoldan pul tapsañ, şol nähili pul bolýar, men şol puly alyp özim sowmaga hakym barmy? 319
Ýüzärlik tütedilmeginiň sebäbi näme? 407
Musulman toýy nähili bolmaly? 415
Şeýtan ynsan keşbine girip bilýärmi? 330
Jynsy gatnaşykda bolan höwesde (eliñ bilen masturbasýa) etmek günämi? 373
Tekfirji diýilýänler kim bolyar? 280
Mähremsiz zenan maşgala sapar etmek bolýarmy? 291
Allahyň ýanyna nädip ýakynlaşmaly? 307
Namaza barada 300
Aýdym-saz diñlemek harammy? 408
Imanym gowşaýar, imany berkitmek üçin bir zatlar maslahat beräýseñiz? 308
Surata düşmek, owadanlyk üçin öýde asmak bolýarmy? 323
Jihät näme? 350
Jynsy gatnaşykly widýolary görseñ bolýarmy? 352
Halaşýan gyzyma garşy nähili bolmaly? 390
Çörege basmak günämi? 342
Maslahat soraýan 1-yil töweregi boldy namaza başladym, ilki başda gowy begenip kylýadym ýagny namazda diñe namaz bilen bolýadym indi bolsa namazlarda ýaltanyp başladym? 338
Göwreli aýallara näçe wagytdan soň namaz okamazlyk rugsat berilyar we haçana çenli? 311
Kuran diýmek dogrymy ýada Kurhan? 313
Käbir musulman oglanlar balaklaryny topukdan edip gysga geýýärler, bunyñ sebäbi näme? 298
Hütbe diýmek näme bolýar? 275
Juma namazyndan soñra öýle namazy okalýarmy? 331
Al-Kaida, Bokko-Haram, Şabab ýaly radikal toparlar? 321
Mezhep tutmak bidgatmy? 1058
Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.