26 fewral 2024 / 1445 شعبان 16

Dürli

Ady Görülen
Dileg edeňde haky-hormaty üçin diýmek dogrumy - Begmuhammet Allanazar 57
Rejep aýyna degişli namaz, oraza barmy. - Begmuhammet Allanazar 78
Mazaryň üstüne öleniň suratyny goýmak bolýarmy - Begmuhammet Allanazar 81
İt saklamak bolýarmy? - Begmuhammet Allanazar 176
Zenanlaryň internetde şahsy suratlaryny paýlaşmagy dogrumy? - Begmuhammet Allanazar 221
Musulman zenanlara makýaž etmek bolýarmy? - Begmuhammet Allanazar 188
Diwarlara surat assaň bolýarmy? - Begmuhammet Allanazar 186
Balagy topukdan edip gysga geýmek sünnetmi? - Begmuhammet Allanazar 176
Hijama näme? - Begmuhammet Allanazar 161
SAÇ EKDİRMEK BOLÝARMY ? - Begmuhammet Allanazar 261
ÝARAMASAŇ MOLLA OKATMAK BOLÝARMY ? - Begmuhammet Allanazar 216
Gurşun guýdurmak dogrumy. - Begmuhammet Allanazar 227
Näçe sany älem bar? - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 381
Bidgatçylaryň wagyzlaryny diňlemek bolýarmy. - Begmuhammet Allanazar 315
Ölen adamlaryň adyndan sadaka berseň bolýarmy? Begmuhammet Allanazar 379
Depli zikir etmek dogrumy? - Begmuhammet Allanazar 318
Deýýus diýip, kime diýilýär. - Begmuhammet Allanazar 325
Egilip salam bermek bolýarmy. - Begmuhammet Allanazar 360
Erkekleriñ boýnuna, eline zynjyr dakynmagy bolýarmy. - Begmuhammet Allanazar 281
Gurbanlykda hiňňildik uçmak günämi. - Begmuhammet Allanazar 277
Hakyky toba nähili bolmaly.- Begmuhammet Allanazar 286
Korona degişli soraglar. - Begmuhammet Allanazar 245
Musulman toý nähili bolmaly. - Begmuhammet Allanazar 279
Musulman toý nähili geçirmeli. - Begmuhammet Allanazar 371
Teniňe surat (nakolka) çekdirmegiň hökümi näme. - Begmuhammet Allanazar 267
Sapar aýy bela-beteriň gelýän aýymy? - Begmuhammet Allanazar 300
Safar aýy barada şübhäň jogaby. - Begmuhammet Allanazar 242
ARŞ, İMAN, AÝATUL-KURSİ BARADA SORAGLAR. - Begmuhammet Allanazar 361
Toýda bu hereketler dogrumy. - Begmuhammet Allanazar 246
Abort etdirmek bolýarmy. - Begmuhammet Allanazar 256
Nurujular kimlerdir? Ýagny kimlere Nurujular diýiler? 299
Saýtyň maglumatlaryny ulanmaga rugsat bolarmy, instagram we beýleki int çatlarda? 297
Bir wagtyna namaz okaýanlara köp duş geldim. Şolaryňky dogrumy? 304
Türkmenlerde adam ölenden soňra üçi, ýedisi, kyrky we ýyly (ýaly belli günlerini) edilýär. Dinimizde şuňa rugsat berilýärmi? 437
Wahabistler kimler? 429
Şerigat bolmaýan ýurtda zyna edene, şerigata görä jeza berilýärmi? 274
Musulmançylykda eliň-aýagyň dyrnagyny bir günde almak bolmaýar diýýärler? 294
Ýaş çatynjalar toýda gül zyňmak däbini ýöredyärler, şol gül haýsy öýlenmedik oglana ýa-da çykmadyk gyza düşse şoň bagty açylýar diýýärler. Bu dogrumyka? 288
Şeýh Albani, Şeýh Bin Bäz, Şeýh Useýmin? 285
Içinde dini maglumatlar bolan telefon bilen hajathana girseň bolýarmy? 232
Çaga Şükürgeldi diýip at daksaň bolýarmy? 214
Gurbanlykda hiňňildik uçmak günämi? 207
Erkeklere gaş ütmek bolýarmy? 385
Käbir aýdymlarda Allahyň atlaryny we Pygamberimiziň (sallallahu aleýhi we sellem) adyny goşup, aýdym edip aýdýarlar. Musulmanlara şolary diňlemek bolýarmy? 211
Men uly günä iş edenim üçin näme etmeli? 232
Aýdym-sazyň hökümi näme we aýdym-sazyň piri barmy? 239
Ýaşaýan ýerimde hijab geýmeklige gowy göz bilen seredilenok. Bu barada aýdaýsaňyz? 224
Gabyra çokunýanlar butparazmy ýa-da başga bir at berilýärmi? 214
Kapyrlaryň baýramyny belleýän musulmanlar? 231
Bu ýagdaýdan halas bolmak üçin maslahat soraýaryn? 261
Hijab geýdim we namaza başladym, meniň hijab geýmegime ejem garşy, onuň göwnüne degmän bu zatlary oňa nädip düşündirip bilerin? 243
Öýde toty guş, balyk saklasaň bolýarmy? 239
Biz maşgalamyz bilen arak satýarys. Men indi näme etmeli? 224
Oraza aýynda çaga bolsa, at dakjak bolsaň oraza ýanap dakmaly diýýärler. Meselem: Oraz ýa-da orazgül ş.m. Şol hakykatmy yslamda barmy şeýle zat? 237
Eger agyzyň beklikä bilmän bir zat iýseň, içseň näme etmelikä. Indi agzym açyldy diýip iýibermelimika ýa-da yzyny dowam etmelimika? 223
Dinimizde bir kişi başyna gelen kynçylyklar sebäpli, ölümini dilemegi bolýarmy? 215
Käbirleri diňe ertir namazy okasaň bolýar diýýärler. Şol barada giňişleýin düşündiräýseňiz?    299
Köp adamlar gulak şyňlasa biri gepiňi edýär diýýärler bu dogrumyka?   253
Musulman adam saçyny aldyranda bir sydyrgyn aldyrmaly ýagny hemme ýeri deň bolmaly diýýäler şu dogrumyka? Alan saçy dyrnagy gömmeli diýýäler?   255
Mazarystana baraňda haýsy doga okalýar? 233
Zemzem suwy hödürlenende içmeseň hormatsyzlyk bolýarmy? 233
Ejem pahyr 3-4 ýyl ozal amanadyny tabşyrdy . Ýaşaýarka, men sebäpli iki-üç gezek gözüne ýaş aýlanandygyna şaýat boldum. Indiden soň ony razy etmegiň bir ýoly barmy? 222
Dini ýazgylar ýazylgy bolan gereksiz kagyzlary näme etmeli? 216
Men aýalymy we çagalarymy öýde ejem bilen kakamyń ýanynda goýup gaýtdym.Meniñ eden işim dogrumy ýa-da nädogry? 218
Men Allaha şirk goşupdym,indi men şol günämi ýuwmak üçin näme etmeli? 215
Eger ýoldan pul tapsañ, şol nähili pul bolýar, men şol puly alyp özim sowmaga hakym barmy? 235
Ýüzärlik tütedilmeginiň sebäbi näme? 320
Musulman toýy nähili bolmaly? 322
Şeýtan ynsan keşbine girip bilýärmi? 249
Jynsy gatnaşykda bolan höwesde (eliñ bilen masturbasýa) etmek günämi? 275
Tekfirji diýilýänler kim bolyar? 207
Mähremsiz zenan maşgala sapar etmek bolýarmy? 215
Allahyň ýanyna nädip ýakynlaşmaly? 230
Namaza barada 218
Aýdym-saz diñlemek harammy? 304
Imanym gowşaýar, imany berkitmek üçin bir zatlar maslahat beräýseñiz? 229
Surata düşmek, owadanlyk üçin öýde asmak bolýarmy? 236
Jihät näme? 281
Jynsy gatnaşykly widýolary görseñ bolýarmy? 255
Halaşýan gyzyma garşy nähili bolmaly? 284
Çörege basmak günämi? 267
Maslahat soraýan 1-yil töweregi boldy namaza başladym, ilki başda gowy begenip kylýadym ýagny namazda diñe namaz bilen bolýadym indi bolsa namazlarda ýaltanyp başladym? 248
Göwreli aýallara näçe wagytdan soň namaz okamazlyk rugsat berilyar we haçana çenli? 230
Kuran diýmek dogrymy ýada Kurhan? 230
Käbir musulman oglanlar balaklaryny topukdan edip gysga geýýärler, bunyñ sebäbi näme? 218
Hütbe diýmek näme bolýar? 208
Juma namazyndan soñra öýle namazy okalýarmy? 248
Al-Kaida, Bokko-Haram, Şabab ýaly radikal toparlar? 243
Mezhep tutmak bidgatmy? 537
Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.