27 mart 2023 / 1444 رمضان 05

Dürli

Ady Görülen
Näçe sany älem bar? - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 122
Bidgatçylaryň wagyzlaryny diňlemek bolýarmy. - Begmuhammet Allanazar 152
Ölen adamlaryň adyndan sadaka berseň bolýarmy? Begmuhammet Allanazar 175
Depli zikir etmek dogrumy? - Begmuhammet Allanazar 170
Deýýus diýip, kime diýilýär. - Begmuhammet Allanazar 166
Egilip salam bermek bolýarmy. - Begmuhammet Allanazar 191
Erkekleriñ boýnuna, eline zynjyr dakynmagy bolýarmy. - Begmuhammet Allanazar 139
Gurbanlykda hiňňildik uçmak günämi. - Begmuhammet Allanazar 130
Hakyky toba nähili bolmaly.- Begmuhammet Allanazar 142
Korona degişli soraglar. - Begmuhammet Allanazar 102
Musulman toý nähili bolmaly. - Begmuhammet Allanazar 117
Musulman toý nähili geçirmeli. - Begmuhammet Allanazar 187
Teniňe surat (nakolka) çekdirmegiň hökümi näme. - Begmuhammet Allanazar 95
Sapar aýy bela-beteriň gelýän aýymy? - Begmuhammet Allanazar 94
Safar aýy barada şübhäň jogaby. - Begmuhammet Allanazar 96
ARŞ, İMAN, AÝATUL-KURSİ BARADA SORAGLAR. - Begmuhammet Allanazar 97
Toýda bu hereketler dogrumy. - Begmuhammet Allanazar 95
Abort etdirmek bolýarmy. - Begmuhammet Allanazar 88
Nurujular kimlerdir? Ýagny kimlere Nurujular diýiler? 149
Saýtyň maglumatlaryny ulanmaga rugsat bolarmy, instagram we beýleki int çatlarda? 133
Bir wagtyna namaz okaýanlara köp duş geldim. Şolaryňky dogrumy? 131
Türkmenlerde adam ölenden soňra üçi, ýedisi, kyrky we ýyly (ýaly belli günlerini) edilýär. Dinimizde şuňa rugsat berilýärmi? 153
Wahabistler kimler? 192
Şerigat bolmaýan ýurtda zyna edene, şerigata görä jeza berilýärmi? 116
Musulmançylykda eliň-aýagyň dyrnagyny bir günde almak bolmaýar diýýärler? 117
Ýaş çatynjalar toýda gül zyňmak däbini ýöredyärler, şol gül haýsy öýlenmedik oglana ýa-da çykmadyk gyza düşse şoň bagty açylýar diýýärler. Bu dogrumyka? 123
Şeýh Albani, Şeýh Bin Bäz, Şeýh Useýmin? 133
Içinde dini maglumatlar bolan telefon bilen hajathana girseň bolýarmy? 88
Çaga Şükürgeldi diýip at daksaň bolýarmy? 75
Gurbanlykda hiňňildik uçmak günämi? 76
Erkeklere gaş ütmek bolýarmy? 154
Käbir aýdymlarda Allahyň atlaryny we Pygamberimiziň (sallallahu aleýhi we sellem) adyny goşup, aýdym edip aýdýarlar. Musulmanlara şolary diňlemek bolýarmy? 77
Men uly günä iş edenim üçin näme etmeli? 79
Aýdym-sazyň hökümi näme we aýdym-sazyň piri barmy? 90
Ýaşaýan ýerimde hijab geýmeklige gowy göz bilen seredilenok. Bu barada aýdaýsaňyz? 96
Gabyra çokunýanlar butparazmy ýa-da başga bir at berilýärmi? 86
Kapyrlaryň baýramyny belleýän musulmanlar? 93
Bu ýagdaýdan halas bolmak üçin maslahat soraýaryn? 116
Hijab geýdim we namaza başladym, meniň hijab geýmegime ejem garşy, onuň göwnüne degmän bu zatlary oňa nädip düşündirip bilerin? 93
Öýde toty guş, balyk saklasaň bolýarmy? 88
Biz maşgalamyz bilen arak satýarys. Men indi näme etmeli? 83
Oraza aýynda çaga bolsa, at dakjak bolsaň oraza ýanap dakmaly diýýärler. Meselem: Oraz ýa-da orazgül ş.m. Şol hakykatmy yslamda barmy şeýle zat? 100
Eger agyzyň beklikä bilmän bir zat iýseň, içseň näme etmelikä. Indi agzym açyldy diýip iýibermelimika ýa-da yzyny dowam etmelimika? 99
Dinimizde bir kişi başyna gelen kynçylyklar sebäpli, ölümini dilemegi bolýarmy? 88
Käbirleri diňe ertir namazy okasaň bolýar diýýärler. Şol barada giňişleýin düşündiräýseňiz?    118
Köp adamlar gulak şyňlasa biri gepiňi edýär diýýärler bu dogrumyka?   92
Musulman adam saçyny aldyranda bir sydyrgyn aldyrmaly ýagny hemme ýeri deň bolmaly diýýäler şu dogrumyka? Alan saçy dyrnagy gömmeli diýýäler?   102
Mazarystana baraňda haýsy doga okalýar? 91
Zemzem suwy hödürlenende içmeseň hormatsyzlyk bolýarmy? 109
Ejem pahyr 3-4 ýyl ozal amanadyny tabşyrdy . Ýaşaýarka, men sebäpli iki-üç gezek gözüne ýaş aýlanandygyna şaýat boldum. Indiden soň ony razy etmegiň bir ýoly barmy? 82
Dini ýazgylar ýazylgy bolan gereksiz kagyzlary näme etmeli? 81
Men aýalymy we çagalarymy öýde ejem bilen kakamyń ýanynda goýup gaýtdym.Meniñ eden işim dogrumy ýa-da nädogry? 89
Men Allaha şirk goşupdym,indi men şol günämi ýuwmak üçin näme etmeli? 78
Eger ýoldan pul tapsañ, şol nähili pul bolýar, men şol puly alyp özim sowmaga hakym barmy? 78
Ýüzärlik tütedilmeginiň sebäbi näme? 115
Musulman toýy nähili bolmaly? 104
Şeýtan ynsan keşbine girip bilýärmi? 86
Jynsy gatnaşykda bolan höwesde (eliñ bilen masturbasýa) etmek günämi? 112
Tekfirji diýilýänler kim bolyar? 76
Mähremsiz zenan maşgala sapar etmek bolýarmy? 82
Allahyň ýanyna nädip ýakynlaşmaly? 84
Namaza barada 84
Aýdym-saz diñlemek harammy? 97
Imanym gowşaýar, imany berkitmek üçin bir zatlar maslahat beräýseñiz? 82
Surata düşmek, owadanlyk üçin öýde asmak bolýarmy? 96
Jihät näme? 113
Jynsy gatnaşykly widýolary görseñ bolýarmy? 95
Halaşýan gyzyma garşy nähili bolmaly? 98
Çörege basmak günämi? 113
Maslahat soraýan 1-yil töweregi boldy namaza başladym, ilki başda gowy begenip kylýadym ýagny namazda diñe namaz bilen bolýadym indi bolsa namazlarda ýaltanyp başladym? 98
Göwreli aýallara näçe wagytdan soň namaz okamazlyk rugsat berilyar we haçana çenli? 83
Kuran diýmek dogrymy ýada Kurhan? 90
Käbir musulman oglanlar balaklaryny topukdan edip gysga geýýärler, bunyñ sebäbi näme? 83
Hütbe diýmek näme bolýar? 77
Juma namazyndan soñra öýle namazy okalýarmy? 93
Al-Kaida, Bokko-Haram, Şabab ýaly radikal toparlar? 115
Mezhep tutmak bidgatmy? 204
Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.