26 mart 2023 / 1444 رمضان 04

Dürli

Ady Görülen
Dileg eden kişi üç zatdan birini gazanar. - Begmuhammet Allanazar 1
Kapyrlaryň baýramyny bellemek haramdyr. - Begmuhammet Allanazar 131
Mübärek Ramazan aýy. - Begmuhammet Allanazar 132
1. 21-nji asryň Harijileri (Daiş we şoňa meňzeş radikal toparlar). - Begmuhammet Allanazar 183
2. 21-nji asryň Harijileri (Daiş we şoňa meňzeş radikal toparlar). - Begmuhammet Allanazar 146
3. 21-nji asryň Harijileri (Daiş we şoňa meňzeş radikal toparlar). - Begmuhammet Allanazar 123
Aksa metjidi. - Begmuhammet Allanazar 133
Aksa metjidiň fazıleti. - Begmuhammet Allanazar 107
Aýdym-saz. - Begmuhammet Allanazar 125
Diniň adyndan ýaýradylýan toslama zatlar barada. - Begmuhammet Allanazar 131
Gabyr zyýaraty. - Begmuhammet Allanazar 131
Gelin-gyzlara nesihat. - Begmuhammet Allanazar 63
Göz degmegi we ondan goranmagyň usuly. - Begmuhammet Allanazar 131
Hijabyň şertleri. - Begmuhammet Allanazar 56
Jewşen we kenzul arş dogalary sahyhmy. - Begmuhammet Allanazar 59
Jilbab. - Begmuhammet Allanazar 52
Korona wirus. - Begmuhammet Allanazar 86
Milletparazlyk. - Begmuhammet Allanazar 53
Namaza degişli yalňyş pikirler. - Begmuhammet Allanazar 53
Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) salawat getirmegiň ähmiýeti. - Begmuhammet Allanazar 57
Rejep aýyna degişli namaz, oraza barmy. - Begmuhammet Allanazar 65
Safar aýy bela-beter aýymy Gara çarşenbe dogrumy. - Begmuhammet Allanazar 44
Yslama dogry eýermek. - Begmuhammet Allanazar 55
Yslama görä, musulman zenanlaryň lybasy nähili bolmaly. - Begmuhammet Allanazar 51
Ýardamsöýerlik, sadaka. - Begmuhammet Allanazar 45
Ähli şer işleriñ şebäpkäri alkogolly içgilerdir.- Begmuhammet Allanazar 58
Şaban aýynyň fazileti, ähmiýeti. - Begmuhammet Allanazar 66
1.Takwalyk, Toba etmek, Gowy ahlak. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 83
2.Takwalyk, Toba etmek, Gowy ahlak. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 69
1.Ýaşaýyşymyz dolylygyna Yslama, Kuran we Sünnete görä bolmalydyr. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 69
2.Ýaşaýyşymyz dolylygyna Yslama, Kuran we Sünnete görä bolmalydyr. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 59
1.Kuran, Sünnete eýermek. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 70
2.Kuran, Sünnete eýermek. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 97
1.Mewlid bidgaty. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 108
1.Nesihat. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 84
2.Nesihat. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 58
3.Nesihat. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 62
Alkogolly içgileriň dünýä we ahyrýedimize berýän zyýanlary. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 132
Allah Tagalaň nygmatlary. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 63
Allahyñ ýoluna geliñ. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 69
Din barada ylymsyz gürlemegiñ howpy. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 58
Takwalyk. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 84
Sunnetullah. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 74
Riba Süýthorluk-Göterimine pul bermek (Prosent). - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 59
Nowruz mejusylardan otparazlardan galan baýramdyr. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 49
Ramazan baýramy hutbesi. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 56
Mynafyklaryň alamatlary. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 52
Nefis we şehwetler (haý, höwäs) bilen göreşmek. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 49
Musulman kişi her işinde Kuran we Sünnete görä hereket etmelidir. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 54
Musybatlara (kynçylyklara) sabyr etmek. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 92
Jynazada nesihat. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 59
Jynaza, ýas we jynazaň, ýasyň bidgatlary. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 54
Hakyky İman edip, salyh amal edenlere iki dünýäde-de üstünlik bardyr. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 141
Hijab (Yslama görä musulman zenanyñ lybasy nähili bolmaly). - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 128
Din ylymyñ, ylym öwrenmegiñ fazileti we bilim, kespi-kär öwrenmegiñ ähmiýeti. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 57
Jogapkärçilik. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 55
Şükür etmek we dogry şükür nähili bolmaly. - Şeýh Hammad Ahmedi (Allah oňa rahmet etsin) 78
İstigfar (Allah Tagaladan bagyşlanma dilemek). - Şeýh Hammad Ahmedi (Allah oňa rahmet etsin) 74
Yslam nygmaty. - Şeýh Hammad Ahmedi (Allah oňa rahmet etsin) 67
Mewlit bidgaty. - Şeýh Hammad Ahmedi (Allah oňa rahmet etsin) 76
Kapyrlaryñ ýol-ýörelgelerine eýermezlik barada. - Şeýh Hammad Ahmedi (Allah oňa rahmet etsin) 70
Halal we haram gazanç. - Şeýh Hammad Ahmedi (Allah oňa rahmet etsin) 67
Hak ýolda harjamak we israfdan ägä bolmak. - Şeýh Hammad Ahmedi (Allah oňa rahmet etsin) 79
Gara çarşenbe bidgaty. - Şeýh Hammad Ahmedi (Allah oňa rahmet etsin) 67
Alymlaryň we ylymyň gadryny bilmek. - Şeýh Hammad Ahmedi (Allah oňa rahmet etsin) 60
Allahy köp zikir etmek. - Şeýh Hammad Ahmedi (Allah oňa rahmet etsin) 63
Ahyrýede taýynlanmak, köpräk amal etmek, takwa bolmak. - Şeýh Hammad Ahmedi (Allah oňa rahmet etsin) 80
Ylym öwrenmegiň ähmiýeti. - Begmuhammet Allanazar 76
Juma güni hütbe wagtynda üns bermeli möhüm zatlar. - Begmuhammet Allanazar 78
Juma gününiň, sünnetleri we edepleri. - Begmuhammet Allanazar 94
Juma namazy. - Begmuhammet Allanazar 74
Zenanlaryň işlemegi dogrumy. - Begmuhammet Allanazar 92
Gyz çagalara gowy seretmegiň ähmiýeti. - Begmuhammet Allanazar 94
Ölüm. - Begmuhammet Allanazar 89
Alkogolly içgileriň dünýä we ahyrýedimize berýän zyýanlary. Ustad Taha Ahun (hafizehullah). 91
Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.