Dürli

Ady Görülen
Ters akymlar. Begmuhammet Allanazar. 46
Bidgatçy diýip kime diýilýär. Begmuhammet Allanazar. 26
Iň gowy zikir we doga- dileg. Begmuhammet Allanazar. 22
Munafyklygyň alamatlary. Begmuhammet Allanazar. 29
Kuran-Kerime seredip pal atýanlar? Begmuhammet Allanazar. (SORAG-JOGAP). 20
Aksa metjidiň fazileti we ähmiýeti. Begmuhammet Allanazar. 18
Gurbanlykda hiňňildik uçmak günämi? Sorag-Jogap. Begmuhammet Allanazar. 22
Näçe sany älem bar? Sorag-Jogap. Şeýh Taha (hafizehullah) 16
Allah Tagalaň atlary dakylanda öňüne Abdu goýmak şertmi? Sorag-Jogap.Şeýh Taha (hafizehullah) 22
DİŞDE PLOMBA BOLSA, TÄRET WE GUSUL DÜRS BOLARMY? Sorag-Jogap. Şeýh Taha (hafizehullah) 24
Gaş ütmek bolýarmy? Sorag-Jogap. Şeýh Taha (hafizehullah) 17
Namazyň kazasyny almalymy? Sorag-Jogap. Şeýh Taha (hafizehullah) 19
Ölü ýuwmagyň tertibi? Sorag-Jogap. Şeýh Taha (hafizehullah) 18
Yslama dogry eýermek. Begmuhammet Allanazar. 15
Ramazan aýyny peýdaly geçirmek üçin nesihat. Begmuhammet Allanazar. 11
Piri ýogyň piri şeýtanmy? Pire gol bermek hökmanmy? Begmuhammet Allanazar. 12
Pygamberimize (sallallahu aleýhi we sellem) salawat getirmegiň ähmiýeti. Begmuhammet Allanazar. 11
Rejep aýyna degişli namaz, oraza barmy? Begmuhammet Allanazar. 10
Musulman (Türkmen) toý nähili bolmaly? Begmuhammet Allanazar. 12
Zenanlara nesihat. Begmuhammet Allanazar. 12
Ýüzärlik tütetmek dogrumy. (Sorag-Jogap) Begmuhammet Allanazar. 11
Yslamyň bäş esasy. Begmuhmammet Allanazar. 12
Deýýus diýip, kime diýilýär. Begmuhammet Allanazar. 10
Pygamberimize (sallahu aleýhi we sellem) dil uzadýanlar barada. Begmuhammet Allanazar. 13
Süýthorlyk-Riba (Prosent). Şeýh Nurmuhammed Nuryzat Teke Ahun (Allah oňa rahmet etsin) 12
Zyna ýakynlaşma. Şeýh Nurmuhammed Nuryzat Teke Ahun (Allah oňa rahmet etsin) 11
Allah Tagalany zikir etmek-ýatlamak. Begmuhammet Allanazar. 10
Gabyr zyýaraty 1- nji bölüm. Begmuhammet Allanazar. 13
Gelin-gyzlara nesihat. Begmuhammet Allanazar. 10
Göz-dilden, jadydan goranmak üçin haýsy doga-dilegler okamaly? Begmuhammet Allanazar. 10
Zulhijje aýynyñ ilkinji on gününiñ ähmiýeti. Begmuhammet Allanazar. 11
Ýalan hatlar. Begmuhammet Allanazar. 10
Günälerden toba edeliň (İstigfar). Şeýh Hammad Ahmedi Ahun (Allah oňa rahme etsin). 12
Teniňe surat (nakolka) çekdirmegiň hökümi näme? Begmuhammet Allanazar. 10
Diniň adyndan ýaýradylýan toslama zatlar barada. Begmuhammet Allanazar. 11
Namaza 7 ýaşdan başlamalydyr. Begmuhammet Allanazar. 14
Ýardamsöýerlik, sadaka. Begmuhammet Allanazar. 10
Ýedi gat asmanyň üstünde parz edilen ybadat. Begmuhammet Allanazar. 14
Korona degişli soraglar. (Sorag-Jogap) Begmuhammet Allanazar. 11
Zyna eden, arak içen kişi kapyr bolýarmy? (Sorag-Jogap) Begmuhammet Allanazar. 13
Korona wirus. Begmuhammet Allanazar. 9
Yslama görä, musulman zenanlaryň lybasy nähili bolmaly? Begmuhammet Allanazar. 10
Binamazlara nesihat. Şeýh Hudaýberdi Kary (hafizehullah) 10
Erkekler zenanlaryň başlygy we goragçysydyr. Ustad Artyk Ahun (hafizehullah) 9
Bir ýurtda haramlyk we zulum ýaýrasa ol ýerde bereket bolmaz. Şeýh Hudaýberdi Kary (hafizehullah) 10
Arakly saçakda oturmak haramdyr. Begmuhammet Allanazar. 9
Arakkeşiñ başyna gelip biljek belalar. Begmuhammet Allanazar. 10
Agzybirlik. Begmuhammet Allanazar. 11
Ýalan-ýaşryk zatlardan uzak duralyň! Begmuhammet Allanazar. 10
Milletparazlyk. Begmuhammet Allanazar. 10
Bidgatlar. Ustad Teke Ahun (Allah oňa rahmet etsin) 8
Musulmanlaryň baýramy we baýramyň edepleri. Begmuhammet Allanazar. 9
Orazany bozýan we bozmaýan zatlar. Begmuhammet Allanazar. 11
Zenanlara nesihat. Ustad Nurmuhammed Teke Ahun (rahimehullah). 10
Zyna ýakynlaşmaň. Ustad Taha Ahun (hafizehullah) 10
Alkogolly içgileriň dünýä we ahyrýedimize berýän zyýanlary. Ustad Taha Ahun (hafizehullah). 9
Kapyrlaryň baýramyny bellemek haramdyr. Begmuhammet Allanazar. 10
Mewlit bidgaty 2018. Ustad Kary Hudaýberdi Durdypur Ahun (hafizehullah). 10
Mewlit bidgaty 2018. Ustad Hammad Ahmedi Ahun (hafizehullah). 12
Gara çarşenbe bidgaty. Ustad Hammad Ahmedi Ahun (hafizehullah). 10
Möhüm nesihat. Ustad Kerimberdi Ahmedi Ahun (rahimehullah). 10
Yslam nygmaty. Ustad Hammad Ahmedi Ahun (hafizehullah). 10
Alymlaryň we ylymyň gadryny bilmek. Ustad Hammad Ahmedi Ahun (hafizehullah). 10
Allahy köp zikir etmek. Ustad Hammad Ahmedi Ahun (hafizehullah). 10
Ahyrýede taýynlanmak, köpräk amal etmek, takwa bolmak. Ustad Hammad Ahmedi Ahun (hafizehullah). 10
Halal we haram gazanç. Ustad Hammad Ahmedi Ahun. 9
Şükür etmek. Ustad Hammad Ahmedi Ahun. 11
Hak ýolda harçamak we israfdan ägä bolmak. Ustad Hammad Ahmedi Ahun. 10
Ýaslara nesihat. Ustad Taha Ahun (hafizehullah) 9
Gurban baýramynda nesihat. Ustad Hudaýberdi Kary Durdypur Ahun (hafizehullah). 9
Pygamberimiziň hütbesiniň terjimesi. Ustad Taha Ahun (hafizehullah) 12
Kuran-Kerim. Ustad Taha Ahun (hafizehullah) 9
Türkmen dili. Ustad Hudaýberdi Kary Durdypur Ahun (hafizehullah) Istanbul- 23.09.2018. 12
Ähli şer işleriñ sebäpkäri alkogolly içgilerdir. Begmuhammet Allanazar. 9
şehr 11
Zihijje. 10
Zilhijje aýynyñ ilki on gününiñ ähmiýeti. Begmuhammet Allanazar. 8
Zilhijje aýynyñ ilki on gününiñ ähmiýeti. Begmuhammet Allanazar. 8
Göz degmegi, ondan goranmagyň usuly. Begmuhammet Allanazar. 8
Göz degmegi we ondan goranmagyň usuly. 9
Musulmanlaryň iki baýramy bardyr. Begmuhammet Allanazar. 13
Nesihat. Ustad Hudaýberdi Kary. 10
Kapyrlaryñ ýol-ýörelgelerine eýermezlik barada. Ustad Hammad Ahmedi Ahun. 10
Orazañ peýdalary we oraza degişli hökümler. Ustad Toha Ahun. 2018. 11
Gadyr gijesi haçan bolýar we gadyr gijäni nähili geçirmeli? Begmuhammet Allanazar. 10
Adalat. Ustad Toha Ahun. 12
Möhüm nesihat. Begmuhammet Allanazar. 11
Allaha sygynyp, doga-dileg etmegiñ ähmiýeti. Begmuhammet Allanazar. 9
Tewhid we namaz barada nesihat. Ustad Şady Ahun. 10
Zenanlara nesihat. Ustad Toha Ahun. 10
Binamazlara nesihat. Begmuhammet Allanazar. 10
Hakyky ýitgi, zyýan. Hakyky betbagt kişi . Şeýh Hamid Abdulkerim Ahun. 12
Riba/Süýthorluk barada. Ustad Toha Ahun. 9
Pygamberimiziň nesihatlaryndan. Ustad Toha Ahun. 9
Pygamberimiziň haklary. Ustad Toha Ahun. 11
21-nji asryň Harijileri (Daiş we şoňa meňzeş radikal toparlar). Begmuhammet Allanazar. 10
Yslam kämil dindir. Ustad Toha Ahun. 10
Yslam doganlygy we milletçiligiñ gadaganlygy. Ustad Toha Ahun. 9
Ramazan baýramy hutbesi 2017. 11
Mynafyklaryň alamatlary. 10
Nefis we şehwetler (haý, höwäs) bilen göreşmek. 11
Lukmanyñ ogluna nesihaty. 10
Kuran we Sünnete eýermek we bidgatlardan ägä bolmak. 10
Ene-ataň wezipesi. 10
Bidgat we bidgatyñ musulmanlara berýän zyýany. 9
Nesihat. 9
Tobañ ähmiýeti. 10
Hijab (Yslama görä musulman zenanyñ lybasy nähili bolmaly?) 9
Jynaza, ýas we jynazada, ýasda edilýän bidgatlar. 11
Din barada ylymsyz gürlemegiñ howpy. 11
Musybatlara (kynçylyklara) sabyr etmek. 9
Allah Tagalañ Şerigatyna, Yslama doly eýermek we ýehudy, hristan, mejusy, müşrüklere muhalafet etmek. 10
Tewhid we Ene-Ata haky. 12
Kapyrlaryň baýramyny bellemek haramdyr. 10
Möhüm nesihatlar we Şirkiñ howpy. 11
Takwalyk. 10
Hakyky İman edip, salyh amal edenlere iki dünýäde-de üstünlik bardyr. 10
Gözi haramdan goramak we zenanyň lybasy. 7
Sunnetullah. 11
Yslama hyzmat etmek. 9
Din ylymyñ, ylym öwrenmegiñ fazileti we bilim, kespi-kär öwrenmegiñ ähmiýeti. 13
Pygamberimizi (sallallahu aleýhi we sellem) gowy görmek we mewlid bidgaty. 12
Takwalyk, Toba etmek, Gowy ahlak. 9
Riba: Süýthorluk-Göterimine pul bermek (Prosent). 9
Kuran, Sünnete eýermek. 9
Ene-ata haky. 8
Pygamberimiziñ İbn Abbasa nesihaty (Allah Tagalañ haky). 8
Her kim jogapkärdir. 11
Allahyň nygmatlary. 9
dddddd 12
Allah Tagalañ nygmatlary. 9
Allahyñ ýoluna geliñ! Ustad Toha Ahun. 12
Musulmanyň, başga musulmanyň öňündäki haky we ol haklaryň edebi. 10
Nesihat. Ustad Toha ahun. 13
Maşgalalar düzelse, jemgyýet düzeler. Ustad Toha Ahun. 10
Ýaşaýyşymyz dolylygyna Yslama, Kuran we Sünnete görä bolmalydyr. Ustad Toha Ahun. 13
Jynazada nesihat. 10
Kuran-Kerim öwrenmegiñ, okamagyñ, ýat tutmagyñ, öwretmegiñ fazileti, sogaplary, ähmiýeti. 11
Ylym öwrenmekligiň ähmiýeti. 11
Bir wagt geler, şonda dinde sabyr etmek, eliňde köz tutan ýaly kyn bolar. 13
Aýdym-saz diňlemegiň hökümi. Döwran ahun. 10
Mewlid bidgaty. Şeýh Hamid Abdulkerim (Allah ony gorasyn). 9
Mewlid 10
blg 10
Mewlid bidgaty. Toha ahun. 10
Rejep aýynda edilýän bidgatlar. Yrakly (Kerkukly) uly Türkmen ahun, Şeýh Hamid Abdulkerim (Allah ony gorasyn). 9
brg 12
Rejep aýynda edilýän bidgatlar. 12
Göz degmegi hakykatmy, täsiri barmy? Ondan nädip goranmaly? Göz degeni nähili bejermeli? Göz dilden goranmak üçin alaja, göz monjuk dakynmak bolýarmy? 8
barlag2 10
barlag 9
Mübärek Ramazan aýy 2018. Begmuhammet Allanazar. 8
zyna2 11
zyna 9
Doga-dilegiň kabul bolmagyna sebäp bolýan zatlar-2. 12
Allah Tagala bizi näme üçin ýaratdy? 8
Ebu İsmail. Ylym almak barada. 10
Kapyrlaryñ baýramyny bellemek, gatnaşmak, gutlamak haramdyr. 10
Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.