28 noýabr 2022 / 1444 جمادى الأولى 04

Dürli

Ady Görülen
Mübärek Ramazan aýy. - Begmuhammet Allanazar 39
1. 21-nji asryň Harijileri (Daiş we şoňa meňzeş radikal toparlar). - Begmuhammet Allanazar 96
2. 21-nji asryň Harijileri (Daiş we şoňa meňzeş radikal toparlar). - Begmuhammet Allanazar 31
3. 21-nji asryň Harijileri (Daiş we şoňa meňzeş radikal toparlar). - Begmuhammet Allanazar 36
Aksa metjidi. - Begmuhammet Allanazar 32
Aksa metjidiň fazıleti. - Begmuhammet Allanazar 25
Aýdym-saz. - Begmuhammet Allanazar 23
Diniň adyndan ýaýradylýan toslama zatlar barada. - Begmuhammet Allanazar 41
Gabyr zyýaraty. - Begmuhammet Allanazar 33
Gelin-gyzlara nesihat. - Begmuhammet Allanazar 14
Göz degmegi we ondan goranmagyň usuly. - Begmuhammet Allanazar 75
Hijabyň şertleri. - Begmuhammet Allanazar 16
Jewşen we kenzul arş dogalary sahyhmy. - Begmuhammet Allanazar 13
Jilbab. - Begmuhammet Allanazar 15
Korona wirus. - Begmuhammet Allanazar 21
Milletparazlyk. - Begmuhammet Allanazar 12
Namaza degişli yalňyş pikirler. - Begmuhammet Allanazar 15
Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) salawat getirmegiň ähmiýeti. - Begmuhammet Allanazar 15
Rejep aýyna degişli namaz, oraza barmy. - Begmuhammet Allanazar 13
Safar aýy bela-beter aýymy Gara çarşenbe dogrumy. - Begmuhammet Allanazar 8
Yslama dogry eýermek. - Begmuhammet Allanazar 13
Yslama görä, musulman zenanlaryň lybasy nähili bolmaly. - Begmuhammet Allanazar 12
Ýardamsöýerlik, sadaka. - Begmuhammet Allanazar 11
Ähli şer işleriñ şebäpkäri alkogolly içgilerdir.- Begmuhammet Allanazar 21
Şaban aýynyň fazileti, ähmiýeti. - Begmuhammet Allanazar 19
1.Takwalyk, Toba etmek, Gowy ahlak. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 26
2.Takwalyk, Toba etmek, Gowy ahlak. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 30
1.Ýaşaýyşymyz dolylygyna Yslama, Kuran we Sünnete görä bolmalydyr. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 26
2.Ýaşaýyşymyz dolylygyna Yslama, Kuran we Sünnete görä bolmalydyr. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 21
1.Kuran, Sünnete eýermek. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 24
2.Kuran, Sünnete eýermek. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 54
1.Mewlid bidgaty. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 32
1.Nesihat. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 44
2.Nesihat. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 17
3.Nesihat. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 20
Alkogolly içgileriň dünýä we ahyrýedimize berýän zyýanlary. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 92
Allah Tagalaň nygmatlary. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 20
Allahyñ ýoluna geliñ. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 29
Din barada ylymsyz gürlemegiñ howpy. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 21
Takwalyk. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 33
Sunnetullah. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 33
Riba Süýthorluk-Göterimine pul bermek (Prosent). - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 17
Nowruz mejusylardan otparazlardan galan baýramdyr. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 19
Ramazan baýramy hutbesi. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 16
Mynafyklaryň alamatlary. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 19
Nefis we şehwetler (haý, höwäs) bilen göreşmek. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 13
Musulman kişi her işinde Kuran we Sünnete görä hereket etmelidir. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 18
Musybatlara (kynçylyklara) sabyr etmek. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 44
Jynazada nesihat. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 14
Jynaza, ýas we jynazaň, ýasyň bidgatlary. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 18
Hakyky İman edip, salyh amal edenlere iki dünýäde-de üstünlik bardyr. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 26
Hijab (Yslama görä musulman zenanyñ lybasy nähili bolmaly). - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 94
Din ylymyñ, ylym öwrenmegiñ fazileti we bilim, kespi-kär öwrenmegiñ ähmiýeti. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 23
Jogapkärçilik. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 15
Şükür etmek we dogry şükür nähili bolmaly. - Şeýh Hammad Ahmedi (Allah oňa rahmet etsin) 38
İstigfar (Allah Tagaladan bagyşlanma dilemek). - Şeýh Hammad Ahmedi (Allah oňa rahmet etsin) 30
Yslam nygmaty. - Şeýh Hammad Ahmedi (Allah oňa rahmet etsin) 27
Mewlit bidgaty. - Şeýh Hammad Ahmedi (Allah oňa rahmet etsin) 31
Kapyrlaryñ ýol-ýörelgelerine eýermezlik barada. - Şeýh Hammad Ahmedi (Allah oňa rahmet etsin) 31
Halal we haram gazanç. - Şeýh Hammad Ahmedi (Allah oňa rahmet etsin) 28
Hak ýolda harjamak we israfdan ägä bolmak. - Şeýh Hammad Ahmedi (Allah oňa rahmet etsin) 40
Gara çarşenbe bidgaty. - Şeýh Hammad Ahmedi (Allah oňa rahmet etsin) 29
Alymlaryň we ylymyň gadryny bilmek. - Şeýh Hammad Ahmedi (Allah oňa rahmet etsin) 22
Allahy köp zikir etmek. - Şeýh Hammad Ahmedi (Allah oňa rahmet etsin) 26
Ahyrýede taýynlanmak, köpräk amal etmek, takwa bolmak. - Şeýh Hammad Ahmedi (Allah oňa rahmet etsin) 44
Ylym öwrenmegiň ähmiýeti. - Begmuhammet Allanazar 35
Juma güni hütbe wagtynda üns bermeli möhüm zatlar. - Begmuhammet Allanazar 35
Juma gününiň, sünnetleri we edepleri. - Begmuhammet Allanazar 46
Juma namazy. - Begmuhammet Allanazar 30
Zenanlaryň işlemegi dogrumy. - Begmuhammet Allanazar 49
Gyz çagalara gowy seretmegiň ähmiýeti. - Begmuhammet Allanazar 54
Ölüm. - Begmuhammet Allanazar 52
Alkogolly içgileriň dünýä we ahyrýedimize berýän zyýanlary. Ustad Taha Ahun (hafizehullah). 44
Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.