Akyda

Ady Görülen
Sähet bellemek dogrymy? - Begmuhammet Allanazar. 23
Şirke sebäp bolýan zatlar we Pygamberimiziň (sallallahu aleýhi we sellem) dünýäden gaýtmagynyň öň ýany eden nesihatlary. Begmuhammet Allanazar. 9
Musulmanlar üçin iň eziz kişi. Begmuhammet Allanazar. 10
Tewhit, şirk we halkyň içinde ýaýran yslama ters zatlar barada, söhbetdeşilik. Şeýh Hudaýberdi Kary (hafizehullah). 9
Ters akymlar- Begmuhammet Allanazar. 9
Musulmanlara İnjil okamak bolýarmy?(Sorag-Jogap) Begmuhammet Allanazar. 13
Doga-dileg. Begmuhammet Allanazar. 10
Adamzat taryhynda ilkinji gezek şirkiň peýda bolmagyna näme sebäp boldy? 3-nji ders. Begmuhammet Allanazar. 10
Allaha ybadat ediň we Oňa hiç bir zady şärik goşmaň! Şeýh Hudaýberdi Kary (hafizehullah) 15
Näme üçin ýaradyldyk? Begmuhammet Allanazar. 9
Safar aýy bela-beter aýymy? Gara çarşenbe dogrumy? Begmuhammet Allanazar. 12
Bidgat näme? Begmuhammet Allanazar. 13
Ölülere sogap bagyşlamak dogrymy? Ustad Taha Ahun (hafizehullah) 9
Şirkiň düşündirişi. 2-nji ders. Begmuhammet Allanazar. 10
Şirkiň görnüşleri. Ustad Taha Ahun. 12
Şirki tanamak we ondan ägä bolmak. Begmuhammet Allanazar. 9
Tewhid. Ustad Kerimberdi Ahun (rahimehullah). 10
Tewhit. Ustad Hudaýberdi Kary (hafizehullah). 11
Tewhit we şirk. Ustad Taha Ahun (hafizehullah) 10
Astrologiýa we garaskop. Begmuhammet Allanazar. 10
Tewhit we Toba. Ustad Artyk Ahun (hafizehullah) 12
Tewhit we Şirk. Ustad Artyk Ahun (hafizehullah) 13
Yslamyň esaslary. Ustad Hammad Ahmedi Ahun (hafizehullah). 9
İstigfar (Allah Tagaladan bagyşlanma dilemek). Ustad Hammad Ahmedi Ahun (hafizehullah) 11
Tewhidiň manysyny bilmegiň ähmiýeti we Pygamberimiziň sünnetine eýermek. Ustad Hammad Ahmedi Ahun (hafizehullah). 12
Tewhid. Ustad Hudaýberdi Kary Durdypur Ahun (hafizehullah) Istanbul- 23.09.2018. 10
Musulman kişi her işinde Kuran we Sünnete görä hereket etmelidir. Ustad Toha Ahun. 10
Nowruz mejusylardan/otparazlardan galan baýramdyr. Ustad Toha Ahun. 10
Sünnete, şerigat eýermek we bidgatlardan ägä bolmagň ähmiýeti. Ustad Toha Ahun. 10
Uly günäleriň iň ulusy we iň howply günä şirkdir. Ustad Toha Ahun. 11
Allaha ybadat etmek we bir Allaha sygynmak (Tewhit). Ustad Taha Ahun. 11
Allaha dogry iman we Yslama doly eýermek. Ustad Toha Ahun. 12
Ylymlaryň iň beýigi, ähmiýetlisi Tewhitdir. Ustad Toha Ahun. 12
Dogry akyda (ynanç, ygtykat). Ustad Toha Ahun. 9
Tewhit we ene ata haky. Ustad Toha Ahun. 11
Yslamda sahabalaryñ orunu, derejesi, ähmiýeti, fazileti. 12
Gurabalar, Ählu-Sünnet we ähli-bidgat (bidgatçylar) barada. 12
Kuran, Sahyh hadyslardan we ymmatyñ ijmasy bilen şefagatyñ subuty we şefagaty inkär edenlere rediýýe (gaýtargy). 9
Halky içinde ýaýran şirki ynançlar we amallardan käbiri. 10
Selefi-salyhynyň akydasy. 10
Gaýby diñe Allah Tagala bilýär. 10
Kuran-Kerim barada, her bir musulmanyñ bilmeli zatlary. 12
Ölüm düşegindäki kişä ýatladylmaly söz. 13
Safar aýy bela-beter gelýän aýymy?Yrymlar, bidgatlar. 11
Ählu-Sünnediň esasy wasplary, tapawutlary. 11
Ählu-Sünnet we'l Jemagat kimler? 11
Kişiniň boýnuna parz bolýan ilkinji zat. 9
Lä ilahe illallahyň (Tewhidiň) manysy bilmegiň ähmiýeti. 10
İki şaýatlyga şeksiz-şübhesiz iman etmek. 10
Imanymyzyň artmagyna sebäp boljak iň beýik söz (Tewhidiň fazileti). 10
Iň faziletli zikir (Tewhidiň fazileti). 9
Muhammed Resulullah diýip, şaýatlyk getirmegiň, düşündirişi. 10
Isim-syfat tewhydy (توحيد الأسماء والصفات). 11
Uluhuýet tewhydy (توحيد الألوهية ). 11
Tewhid we Tewhidiň kysymlary, manysy, ähmiýeti. Begmuhammet Allanazar. 10
Rububiýet tewhydy (توحيد الربوبية ). 12
Yslamyň ilkinji we esasy rükni iki şaýatlykdyr الشهادتان. 13
Yslamyň manysy, rükünleri, fazileti (üstünligi). 11
Yslam 10
Doga-dilegiň kabul bolmagyna sebäp bolýan zatlar-1. 10
Doga-dilegiň kabul bolmagyna sebäp bolýan zatlar-2. 11
Doga-dileg etmegiň ähmiýeti. 10
Allah Tagala bizi näme üçin ýaratdy? 11
Allah Tagala bizi näme üçin ýaratdy? 10
Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.