Fykh

Ady Görülen
Muslim dogan “çäş” namazy bidgatmy ýa-da okalýarmy? Erte namazyndan soňra, gün dogandan soň okalýar diýýärler. Şol barada delil barmy? 11
Kapyrlaryň kesen janlysyndan iýmek bolýarmy? 10
Namazy aýalym bilen jemagat bolup okasam bolýarmy? 4
Haramdan gelen gazanjy iýip-içmek bolýarmy? 7
Nefil namazyny jemagat bilen okasaň bolýarmy? 5
Tanalnyý krem ýa-da islendik krem orazany bozýarmy? Içinde alkogol bolan kremler täreti bozýarmy? 5
Balygyň işbilini (ikrasyny) iýmek, ulanmak bolýarmy? 6
Mukaddes kitabymyz Kuran-Kerimi täretsiz (haýyz) halda okasaň bolýarmy 5
Arak ýa-da doňuzuň ýagy ýaly haram zatlary derman höküminde ulanmak bolýarmy? 3
Erte namazyň wagty haçan girýär we haçan çykýar? 6
Oraza aýynda aýalyňa ýanaşmak (jynsy gatnaşyk) etmek bolanok diýýärler. Şu diňe agzyň beklikä ýanaşmak bolanokmy, agzyň açyk wagty gijelerine ýanaşmak bolýarmy? Sag boluň! 7
Zenanlar haýyz (aýbaşy) wagtynda oraza tutsa bolýarmy? 5
Agyz beklikä müşk çalmak bolýarmyka? 5
Köp şokalatlyň, süýjileriň düziminde E471, E472 şular ýaly formulalar bar muny anyklap görsek bu doňzuň ýagy eken şol şüýjileri iýsek bolýarmyka? 6
8-rekat tarawa namaz okalanda, 4-rekatdan soň salam bermelimi ýa-da 2-rekatdan soň salam bermeli? 4
Ramazan aýy haçan başlaýar? 5
Köp süýji, kökeleriň düzüminde spirtli etiller bar şolary iýseň bolýarmyka?  7
Gurbanlyk kesmek üçin biçilen mal bolsa, bolýarmy? 7
Agzyň beklika öpmek bolanok diýýärler, hatda çaganyda. Şonda agzyň açylýarmyş. Özümä şoňa gaty bir ynanyp baramok (dogrusy näme)? 6
Egerde halaşýan gyzyňy bermeseler näme etmeli? Gudaçylyga ugradansoň bermeseler alyp gaçmak bolýarmy? 5
Meniň namaz okaýan ýerimde öňümde aýak gaplar durýar. Şol dogrumy ýa-da nä dogry? 6
Aýatul-Kursi ýa-da Allahyň ady ýazylgy klon ýa-da monjuk dakynmak bolýarmy? 8
Ýüzünde ynsanyň ýa-da haýwanyň suraty bolan egin-eşik geýmek bolýarmy? 8
Bergili adama sadaka bermek bolýarmy? Ýagny meniň bergim bar, indi maňa sadaka bermek bolýarmy ýa-da zekat bermek parzmy ýa-da bergimden üzlüşýänçäm boýnumdan aýrylýarmy? 5
Gurbanlyk etinden gurbanlyk eden kişi iýse bolýarmy? 4
Erkeklere gyzyl dakynmak harammy? 4
namaz 2 9
Aýakgaply namaz kylsañ bolýarmy? 7
Musulman zenanlara makýaž ulanmak bolýarmy? 6
Göwreli ýa-da çaga emdirýän zenan oraza tutmalymy? 5
Yslamda gyz alyp gaçmaga rugsat berilýärmi? 6
Namazda oturup doga okanymyzda süýem barmagy galdyrmagyñ hikmedi näme? 5
Musulmanlar nika ýüzügi haýsy barmagyna dakmaly? 5
Çagalar näçe ýaşda sünnet edilmeli? 4
Agyz beklenilende gijikdirip beklenilse ýa-da agzymyz giç açylsa, şul barada bir az düşündiräýseñiz? 5
Agzy bekli kişi ýatdan çykaryp iýip, içse orazasy açylýarmy? 6
Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.