28 noýabr 2022 / 1444 جمادى الأولى 04

Fykh

Ady Görülen
Namazdan soñ doga-dileg edeñde sünnete laýyk nähili doga etmeli. - Begmuhammet Allanazar 49
Haýsy namaz sesli, haýsy namaz sesiz okalýar. - Begmuhammet Allanazar 66
Namazdan soň doga-dileg edeňde sünnete laýyk nähili doga etmeli? - Begmuhammet Allanazar 60
Ettehiýatda süýem barmagy galdyrmak sünnetmi. - Begmuhammet Allanazar 54
Muslim dogan “çäş” namazy bidgatmy ýa-da okalýarmy? Erte namazyndan soňra, gün dogandan soň okalýar diýýärler. Şol barada delil barmy? 85
Kapyrlaryň kesen janlysyndan iýmek bolýarmy? 64
Namazy aýalym bilen jemagat bolup okasam bolýarmy? 46
Haramdan gelen gazanjy iýip-içmek bolýarmy? 53
Nefil namazyny jemagat bilen okasaň bolýarmy? 54
Tanalnyý krem ýa-da islendik krem orazany bozýarmy? Içinde alkogol bolan kremler täreti bozýarmy? 44
Balygyň işbilini (ikrasyny) iýmek, ulanmak bolýarmy? 49
Mukaddes kitabymyz Kuran-Kerimi täretsiz (haýyz) halda okasaň bolýarmy 46
Arak ýa-da doňuzuň ýagy ýaly haram zatlary derman höküminde ulanmak bolýarmy? 45
Erte namazyň wagty haçan girýär we haçan çykýar? 46
Oraza aýynda aýalyňa ýanaşmak (jynsy gatnaşyk) etmek bolanok diýýärler. Şu diňe agzyň beklikä ýanaşmak bolanokmy, agzyň açyk wagty gijelerine ýanaşmak bolýarmy? Sag boluň! 37
Zenanlar haýyz (aýbaşy) wagtynda oraza tutsa bolýarmy? 50
Agyz beklikä müşk çalmak bolýarmyka? 45
Köp şokalatlyň, süýjileriň düziminde E471, E472 şular ýaly formulalar bar muny anyklap görsek bu doňzuň ýagy eken şol şüýjileri iýsek bolýarmyka? 43
8-rekat tarawa namaz okalanda, 4-rekatdan soň salam bermelimi ýa-da 2-rekatdan soň salam bermeli? 50
Ramazan aýy haçan başlaýar? 42
Köp süýji, kökeleriň düzüminde spirtli etiller bar şolary iýseň bolýarmyka?  50
Gurbanlyk kesmek üçin biçilen mal bolsa, bolýarmy? 54
Agzyň beklika öpmek bolanok diýýärler, hatda çaganyda. Şonda agzyň açylýarmyş. Özümä şoňa gaty bir ynanyp baramok (dogrusy näme)? 44
Egerde halaşýan gyzyňy bermeseler näme etmeli? Gudaçylyga ugradansoň bermeseler alyp gaçmak bolýarmy? 44
Meniň namaz okaýan ýerimde öňümde aýak gaplar durýar. Şol dogrumy ýa-da nä dogry? 40
Aýatul-Kursi ýa-da Allahyň ady ýazylgy klon ýa-da monjuk dakynmak bolýarmy? 56
Ýüzünde ynsanyň ýa-da haýwanyň suraty bolan egin-eşik geýmek bolýarmy? 47
Bergili adama sadaka bermek bolýarmy? Ýagny meniň bergim bar, indi maňa sadaka bermek bolýarmy ýa-da zekat bermek parzmy ýa-da bergimden üzlüşýänçäm boýnumdan aýrylýarmy? 37
Gurbanlyk etinden gurbanlyk eden kişi iýse bolýarmy? 42
Erkeklere gyzyl dakynmak harammy? 39
Aýakgaply namaz kylsañ bolýarmy? 54
Musulman zenanlara makýaž ulanmak bolýarmy? 57
Göwreli ýa-da çaga emdirýän zenan oraza tutmalymy? 54
Yslamda gyz alyp gaçmaga rugsat berilýärmi? 55
Namazda oturup doga okanymyzda süýem barmagy galdyrmagyñ hikmedi näme? 45
Musulmanlar nika ýüzügi haýsy barmagyna dakmaly? 51
Çagalar näçe ýaşda sünnet edilmeli? 53
Agyz beklenilende gijikdirip beklenilse ýa-da agzymyz giç açylsa, şul barada bir az düşündiräýseñiz? 36
Agzy bekli kişi ýatdan çykaryp iýip, içse orazasy açylýarmy? 49
Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.