12 aprel 2024 / 1445 شوال 03

Fykh

Ady Görülen
Ramazanda aýbaşy sebäpli agyz beklemedik zenanlar kaza almalymy? - Begmuhammet Allanazar 225
Şewwel aýynda agyz beklemek bolýarmy? - Begmuhammet Allanazar 206
Göwreliler agyz beklemelimi - Begmuhammet Allanazar 188
Ölü ýuwmagyň tertibi - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 369
Plomba tärete päsgelmi? - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 340
Namazyň kazasyny almalymy? - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 405
Namazdan soñ doga-dileg edeñde sünnete laýyk nähili doga etmeli. - Begmuhammet Allanazar 384
Haýsy namaz sesli, haýsy namaz sesiz okalýar. - Begmuhammet Allanazar 441
Namazdan soň doga-dileg edeňde sünnete laýyk nähili doga etmeli? - Begmuhammet Allanazar 282
Ettehiýatda süýem barmagy galdyrmak sünnetmi. - Begmuhammet Allanazar 280
Muslim dogan “çäş” namazy bidgatmy ýa-da okalýarmy? Erte namazyndan soňra, gün dogandan soň okalýar diýýärler. Şol barada delil barmy? 338
Kapyrlaryň kesen janlysyndan iýmek bolýarmy? 257
Namazy aýalym bilen jemagat bolup okasam bolýarmy? 232
Haramdan gelen gazanjy iýip-içmek bolýarmy? 261
Nefil namazyny jemagat bilen okasaň bolýarmy? 246
Tanalnyý krem ýa-da islendik krem orazany bozýarmy? Içinde alkogol bolan kremler täreti bozýarmy? 225
Balygyň işbilini (ikrasyny) iýmek, ulanmak bolýarmy? 237
Mukaddes kitabymyz Kuran-Kerimi täretsiz (haýyz) halda okasaň bolýarmy 248
Arak ýa-da doňuzuň ýagy ýaly haram zatlary derman höküminde ulanmak bolýarmy? 238
Erte namazyň wagty haçan girýär we haçan çykýar? 239
Oraza aýynda aýalyňa ýanaşmak (jynsy gatnaşyk) etmek bolanok diýýärler. Şu diňe agzyň beklikä ýanaşmak bolanokmy, agzyň açyk wagty gijelerine ýanaşmak bolýarmy? Sag boluň! 251
Zenanlar haýyz (aýbaşy) wagtynda oraza tutsa bolýarmy? 236
Agyz beklikä müşk çalmak bolýarmyka? 289
Köp şokalatlyň, süýjileriň düziminde E471, E472 şular ýaly formulalar bar muny anyklap görsek bu doňzuň ýagy eken şol şüýjileri iýsek bolýarmyka? 227
8-rekat tarawa namaz okalanda, 4-rekatdan soň salam bermelimi ýa-da 2-rekatdan soň salam bermeli? 280
Ramazan aýy haçan başlaýar? 245
Köp süýji, kökeleriň düzüminde spirtli etiller bar şolary iýseň bolýarmyka?  245
Gurbanlyk kesmek üçin biçilen mal bolsa, bolýarmy? 258
Agzyň beklika öpmek bolanok diýýärler, hatda çaganyda. Şonda agzyň açylýarmyş. Özümä şoňa gaty bir ynanyp baramok (dogrusy näme)? 268
Egerde halaşýan gyzyňy bermeseler näme etmeli? Gudaçylyga ugradansoň bermeseler alyp gaçmak bolýarmy? 294
Meniň namaz okaýan ýerimde öňümde aýak gaplar durýar. Şol dogrumy ýa-da nä dogry? 229
Aýatul-Kursi ýa-da Allahyň ady ýazylgy klon ýa-da monjuk dakynmak bolýarmy? 298
Ýüzünde ynsanyň ýa-da haýwanyň suraty bolan egin-eşik geýmek bolýarmy? 231
Bergili adama sadaka bermek bolýarmy? Ýagny meniň bergim bar, indi maňa sadaka bermek bolýarmy ýa-da zekat bermek parzmy ýa-da bergimden üzlüşýänçäm boýnumdan aýrylýarmy? 280
Gurbanlyk etinden gurbanlyk eden kişi iýse bolýarmy? 236
Erkeklere gyzyl dakynmak harammy? 236
Aýakgaply namaz kylsañ bolýarmy? 287
Musulman zenanlara makýaž ulanmak bolýarmy? 236
Göwreli ýa-da çaga emdirýän zenan oraza tutmalymy? 249
Yslamda gyz alyp gaçmaga rugsat berilýärmi? 271
Namazda oturup doga okanymyzda süýem barmagy galdyrmagyñ hikmedi näme? 245
Musulmanlar nika ýüzügi haýsy barmagyna dakmaly? 270
Çagalar näçe ýaşda sünnet edilmeli? 283
Agyz beklenilende gijikdirip beklenilse ýa-da agzymyz giç açylsa, şul barada bir az düşündiräýseñiz? 245
Agzy bekli kişi ýatdan çykaryp iýip, içse orazasy açylýarmy? 223
Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.