05 oktýabr 2023 / 1445 ربيع الأول 20

Fykh

Ady Görülen
Ramazanda aýbaşy sebäpli agyz beklemedik zenanlar kaza almalymy? - Begmuhammet Allanazar 139
Şewwel aýynda agyz beklemek bolýarmy? - Begmuhammet Allanazar 118
Göwreliler agyz beklemelimi - Begmuhammet Allanazar 107
Ölü ýuwmagyň tertibi - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 271
Plomba tärete päsgelmi? - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 244
Namazyň kazasyny almalymy? - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin) 295
Namazdan soñ doga-dileg edeñde sünnete laýyk nähili doga etmeli. - Begmuhammet Allanazar 268
Haýsy namaz sesli, haýsy namaz sesiz okalýar. - Begmuhammet Allanazar 304
Namazdan soň doga-dileg edeňde sünnete laýyk nähili doga etmeli? - Begmuhammet Allanazar 174
Ettehiýatda süýem barmagy galdyrmak sünnetmi. - Begmuhammet Allanazar 173
Muslim dogan “çäş” namazy bidgatmy ýa-da okalýarmy? Erte namazyndan soňra, gün dogandan soň okalýar diýýärler. Şol barada delil barmy? 233
Kapyrlaryň kesen janlysyndan iýmek bolýarmy? 173
Namazy aýalym bilen jemagat bolup okasam bolýarmy? 148
Haramdan gelen gazanjy iýip-içmek bolýarmy? 179
Nefil namazyny jemagat bilen okasaň bolýarmy? 164
Tanalnyý krem ýa-da islendik krem orazany bozýarmy? Içinde alkogol bolan kremler täreti bozýarmy? 145
Balygyň işbilini (ikrasyny) iýmek, ulanmak bolýarmy? 149
Mukaddes kitabymyz Kuran-Kerimi täretsiz (haýyz) halda okasaň bolýarmy 154
Arak ýa-da doňuzuň ýagy ýaly haram zatlary derman höküminde ulanmak bolýarmy? 151
Erte namazyň wagty haçan girýär we haçan çykýar? 162
Oraza aýynda aýalyňa ýanaşmak (jynsy gatnaşyk) etmek bolanok diýýärler. Şu diňe agzyň beklikä ýanaşmak bolanokmy, agzyň açyk wagty gijelerine ýanaşmak bolýarmy? Sag boluň! 151
Zenanlar haýyz (aýbaşy) wagtynda oraza tutsa bolýarmy? 153
Agyz beklikä müşk çalmak bolýarmyka? 204
Köp şokalatlyň, süýjileriň düziminde E471, E472 şular ýaly formulalar bar muny anyklap görsek bu doňzuň ýagy eken şol şüýjileri iýsek bolýarmyka? 145
8-rekat tarawa namaz okalanda, 4-rekatdan soň salam bermelimi ýa-da 2-rekatdan soň salam bermeli? 176
Ramazan aýy haçan başlaýar? 173
Köp süýji, kökeleriň düzüminde spirtli etiller bar şolary iýseň bolýarmyka?  161
Gurbanlyk kesmek üçin biçilen mal bolsa, bolýarmy? 176
Agzyň beklika öpmek bolanok diýýärler, hatda çaganyda. Şonda agzyň açylýarmyş. Özümä şoňa gaty bir ynanyp baramok (dogrusy näme)? 162
Egerde halaşýan gyzyňy bermeseler näme etmeli? Gudaçylyga ugradansoň bermeseler alyp gaçmak bolýarmy? 165
Meniň namaz okaýan ýerimde öňümde aýak gaplar durýar. Şol dogrumy ýa-da nä dogry? 143
Aýatul-Kursi ýa-da Allahyň ady ýazylgy klon ýa-da monjuk dakynmak bolýarmy? 200
Ýüzünde ynsanyň ýa-da haýwanyň suraty bolan egin-eşik geýmek bolýarmy? 147
Bergili adama sadaka bermek bolýarmy? Ýagny meniň bergim bar, indi maňa sadaka bermek bolýarmy ýa-da zekat bermek parzmy ýa-da bergimden üzlüşýänçäm boýnumdan aýrylýarmy? 176
Gurbanlyk etinden gurbanlyk eden kişi iýse bolýarmy? 147
Erkeklere gyzyl dakynmak harammy? 140
Aýakgaply namaz kylsañ bolýarmy? 183
Musulman zenanlara makýaž ulanmak bolýarmy? 162
Göwreli ýa-da çaga emdirýän zenan oraza tutmalymy? 174
Yslamda gyz alyp gaçmaga rugsat berilýärmi? 187
Namazda oturup doga okanymyzda süýem barmagy galdyrmagyñ hikmedi näme? 154
Musulmanlar nika ýüzügi haýsy barmagyna dakmaly? 181
Çagalar näçe ýaşda sünnet edilmeli? 183
Agyz beklenilende gijikdirip beklenilse ýa-da agzymyz giç açylsa, şul barada bir az düşündiräýseñiz? 160
Agzy bekli kişi ýatdan çykaryp iýip, içse orazasy açylýarmy? 148
Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.