27 ýanwar 2023 / 1444 رجب 05

Mynafyklaryň alamatlary. - Şeýh Taha (Allah oňa rahmet etsin)

02 noýabr 2022 / 34 Görülen

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.