Meniñ öýümde öñden galan 2- jiltli Kuran bar. Onuñ nädogry terjime edilendigini eşidip, indi näme edip öýden aýyrjagymy bilemok! Sizden haýyş nädip ony öýden aýyrmaly?

01 iýun 2014 / 7 Görülen

Allaha hamd, Pygamberimize salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum we rahmatullahi we berekatuh.

Eziz dogan meniñ öýümde öñden galan 2- jiltli Kuran bar. Onuñ nädogry terjime edilendigini eşidip, indi näme edip öýden aýyrjagymy bilemok! Sizden haýyş nädip ony öýden aýyrmaly? Sag boluñ!   

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh.

Eger hakykatdan hem ýalňyşdygy anyk bolsa, ony ýok etmek üçin ýakyp bilersiňiz ýa-da aýak basylmaýan, itiň-pişigiň barmaýan ýerinde gömüp bilersiňiz.

Salamat boluň!

Dürli - Diğer İçerikler

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.