06 oktýabr 2022 / 1444 ربيع الأول 10

Töwhidiñ fazileti.

17 ýanwar 2014 / 24 Görülen

 Rahman we Rahym bolan Allahyñ ady bilen.

Abdullah ibn Abbas radiýallahu anhuma aýdýar: Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem Muazy Ýemene ugradanda, Oña şeýle diýdi: “Seniñ gidýän (ýeriñ ýaşaýjylary) ähli-kitapdandyr1. Olary ilki bilen çagyrjak zadyñ: Lä ilähe illallaha şaýatlygy bolsun, başga bir rowaýatda: Allahy birlemek (töwhit etmek) bolsun, başga rowaýatda bolsa: Allah azze we jelleýe ybadat etmek bolsun, diýýär. Eger bu meselede saña boýun egseler, Allahyñ olara bir gije-gündizde bäş wagt namazy parz kylanyny bildir. Bu meselede saña boýun egseler, öz baýlaryndan alyp garyplaryna bermek üçin Allahyñ olara zekaty parz edenini öwret. Eger bu meselede-de saña boýun bolsalar, mal-mülkleriniñ iñ gymmadyny almakdan saklan. Muzlimiñ (haksyzlyk edilen kişiniñ) doga-dileginden (gargyşyndan) seresap bol. Çünki onuñ doga-dilegi bilen Allahyñ arasynda perde ýokdur. (Buhari we Muslim)

Hadysdan çykan peýdalar:

1- Lä ilähe illallahyñ fazileti we onuñ ynsana parz edilen ilkinji zatdygy.

2- Yslama dagwat etjek kişileriñ, ilki bilen ynsanlara nämäni öwretmeginiñ wajipligi aýdylýar. Ol hem Lä ilähe illallah şaýatlygydyr.

3- Lä ilähe illallahyñ manysy, ol hem Allahy ybadatda birlemekdir, ýagny ýeke-täk Allaha ybadat etmekdir.

4- Lä ilähe illallahy tassyk etmek, ähli amallaryñ kabul bolmagy üçin şertdir.

5- Bäş wagt namazyñ fazileti (üstünligi).

6- Zekatyñ fazileti. Zekat köp hadyslarda we aýatlarda töwhid we namaz bilen bilelikde aýdylyp geçilýär.

7- Zekatyñ berilmeli ýerlerinden biriniñ aýdylmagy: Ol hem garyplardyr.

8- Bir ýurdyñ zekatyny ilki bilen berilmeli ýeri, şol ýurduñ garyplarydyr.

9- Allamakdan we mal-mülkiñ (zekadyñ) iñ gymmadyny almagyñ gadagan edilmegi. Bu hem Yslam şerigatynyñ adalatydyr.

10- Zulumdan we zulum edilen (haksyzlyk edilen kişiniñ) doga-dileginden, gargyşyndan ägä bolmak.

Muhammed bin Merzuk ed-Dijäni: el-Erbaune hadiýsen fiý fazli Lä ilähe illallah, Takdim: Salih bin Fewzan bin Abdilläh el-Fewzan.

1. Ähli-Kitap diýip, Ýehudy we Hristianlara aýdylýar. 

Hadys we Şerh

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.