12 aprel 2024 / 1445 شوال 03

Pygamberimiziñ (sallallahu aleýhi we sellem) näçe aýaly bolupdyr?

23 ýanwar 2014 / 234 Görülen

 

Sorag: Pygamberimiziň (sallallahu aleýhi we sellem) näçe aýaly bolupdyr?

Jogap:

Esselamu aleýkum.

Hijri 7-nji, 8-nji asyrlarda ýaşap geçen uly alym Ibn Kaýýim el-Jewziýýe (Allah oña rahmet etsin) “Zädul-Mead” atly meşhur eserinde Pygamberimiz(sallallahu aleýhi we sellem) 12 sany aýalynyñ bolandygyny belläp geçýär. Olaryñ atlary:

1.Hatyja binti Huweylid

2. Sewda binti Zema

3. Aýşa es-Syddyka

4. Hafsa binti Omar

5. Zeýneb binti Huzeýme

6. Ümmi Seleme Hind

7. Zeýneb binti Jahş

8. Juweýriýe binti Haris

9. Ümmi Habibe

10. Safiýýe

11. Meýmune binti Haris

12. Reýhane

Pygamberimiziñ (sallallahu aleýhi we sellem) aýallary musulmanlaryñ enesidir. Sorag soraýan kişiniñ aklyna şeýle sorag gelip biler: Yslam dini dört aýal almaga rugsat beren bolsa, näme üçin Pygamberimiziñ (sallallahu aleýhi we sellem) aýallary dörtden köp bolupdur? Bu soragyñ jogaby şudur: Pygamberimize (sallallahu aleýhi we sellem) adaty ynsanlara berilmeýän käbir hususiýetler berilendir. Dört aýaldan köp almak diñe Resulullaha mahsus bolan hususuýetdir.

Salamat boluň!

Taryh

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.