06 oktýabr 2022 / 1444 ربيع الأول 10

Pygamberimiziñ (sallallahu aleýhi we sellem) näçe çagasy bolupdyr?

23 ýanwar 2014 / 24 Görülen

 

Sorag: Esselämu aleýkum. Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellemiñ näçe ogly bolupdyr.

Jogap:

Waleýkum esseläm.

Pygamberimiz Muhammed sallallahu aleýhi we sellemiñ üçi oglan we dördi gyz jemi ýedi çagasy bolandyr. Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem dirikä alty çagasy wepat edýär. Diñe Fatma radiallahu anha Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem dünýäden gaýdandan soñra wepat edýär. Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellemiñ ogullarynyñ ady: Kasym, Abdullah, Ybraýym. Gyzlarynyñ ady: Zeýneb, Rukaýýe, Ümmi Gülsüm, Fatyma.

Salamat boluň!

Taryh

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.