23 iýul 2024 / 1446 محرم 17

Rejep aýynyň ilkinji Juma (Regaib) gijesinde 12-rekat namaz okamak dogrumy ýa-da toslamamy?

02 maý 2014 / 386 Görülen

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum. 

Rejep aýynyň ilkinji Juma (Regaibgijesinde12-rekat namaz okamak dogrumy ýa-da toslamamy? Özüm edil anyk çeşmelerden okamadym şonuň üçin belli karara gelip bilemok?

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh.

Rejeb aýynyň fazileti we ol aýda tutulmaly oraza, okalmaly namaz barada örän köp zaýyf we toslama hadyslar bar.

Rejeb aýynyň ilkinji juma gijesi 12-rekat namaz okasaň uly sogap bolýar diýip, ýaýradylan gürrüňüň asly toslama, ýasama hadysa daýanýar.

Sahyh hadyslarda bu namazyň hiç hili asly ýok we 12-rekatlyk namaz bidgat, soňradan tapylan zat.

Bu barada Ähli-sünnediň uly hadys alymlary belläp geçýär.

Ymam Newewi (Allah oňa rahmet etsin) bu namaz barada şeýle diýýär:

Regaib namazy diýip, Rejep aýynyň ilkinji juma güni, agşam bilen ýassy namazy arasynda okalýan 12-rekatlyk namaz we Şaban aýynyň on bäşinji gijesinde okalýan ýüz rekatlyk namaz, bidgatdyr we inkär edilen (batyl) namazdyr. 1

Jelaletdin es-Suýuti (Allah oňa rahmet etsin) Regaib namazy diýip, okalýan namaz barada şeýle diýýär:

.....ençeme müňkere (şer) işe ýol açan Regaib namazydyr. Bu namaz Rejeb aýynyň ilkinji juma gijesi okalýar. Bil-ki Allah saňa rahmet etsin, bu güni we gijäni beýgeltmek Yslamyň dördünji ýüzýylyndan soňra (toslap) tapylandyr.

Alymlaryň toslamadygyny bir agyzdan kabul eden, hadysyň saýasynda ol günde agyz beklemek we ol gün agyz beklemegiň sogaby, ol gije Regaib namazy diýip atlandyrylýan namaz (ýaly zatlar) toslap tapylandyr.2

Uly Hanafi alymlaryndan biri bolan Izz Ibn Abdisseläm (Allah oňa rahmet etsin) bu bidgat namaz barada şeýle diýýär:

Din ylymynyň öňde baryjylary we musulmanlaryň ymamlary, sahabalar, tabygynlar we şerigat ylymynda kitap ýazan alymlardan, ynsanlara parz we sünnet bolan ylymlary öwretmek üçin gaty yhlasly bolmalaryna garamazdan, (olaryň hiç birinden bize) bu namaz barada hiç zat aýdylmady. Olaryň hiç biri bu barada kitabynda ýazmady we ylymy sapaklarynda bu barada öwretmediler.3

Pygamberimiziň (sallallahu aleýhi we sellem) ençeme unudylyp, ýitip barýan sünnetleri barka, käbir ynsanlaryň gaflata düşüp şeýle bidgatlara eýermegi we bu bidgatlary ýaýratmaga çalyşmagy şeýtanyň hilesidir.

Allah Tagala musulmanlary soňradan tapylan bidgatlardan gorasyn. Ämin!

Salamat boluň!

1-En-Newewi, el-Mejmu: jilit 4, sahypa 56.

2-Es-Suýuti, el-Emru bi-l Ittibai we'n-Hehýu Ani'l-Ibtida: sahypa 77-78.

3-Izz Ibn Abdisseläm, Risaletun fi Zemmi Salatir-Regaib: sahypa 35.

Hadys we Şerh

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.