17 iýun 2024 / 1445 ذو الحجة 11

Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) bir ýere baranda nähili salam beripdir?

11 maý 2014 / 246 Görülen

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum. Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) bir ýere baranda nähili salam beripdir. Bizde salam beriliş edebi gysgaldylyp Salowmaleýkim bolup galypdyr. Bir ýere baraňda dine Salowmaleýkim diýseň edepsizlikmi?  

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh.

Uly we gadym alymlardan Ibn Kaýýim el-Jewziýýe (Allah oňa rahmet etsin) Zädul-Mead atly eseriniň Salama degişli bölüminde, Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) salam berende: Esselämu aleýkum1 ýa-da Esselämu aleýkum we rahmetullahi diýip, salam berenligi habar berýär.2

Hadysda şeýle habar berilýär: Bir adam Pygamberimiziň (sallallahu aleýhi we sellem) ýanyna gelip: Esselämu äleýkum diýdi. Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) onuň salamyny alyp: on sogap gazandy diýdi. Soňra başga biri geldi we: Esselämu aleýkum we rahmetullahi diýip salam berdi. Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) onuň salamyny alyp: ýigrimi sogap gazandy diýdi. Soňra başga biri geldi we: Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh diýdi. Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) onuň salamyny alyp: otuz sogap gazandy diýdi. 3

Hadysda görüşimiz ýaly sünnetde Pygamberimiziň (sallallahu aleýhi we sellem) bize öwredişine görä musulman kişi salam berende pesinden: Esselämu aleýkum diýmeli. Esselämu aleýkum we rahmetullahi diýilse has sogaply. Esselämu aleýkum we rehmatullahi we berekatuh diýmek bolsa, iň sogaplysydyr.

Bellik: Salam dogadyr. Musulmanlar bir-biri bilen görüşenlerinde birek-birege doga-dileg edýärler. Şonuň üçin salamy asyl boluşyndan üýtgetmeli däldir. Salam berişimiz ýa-da alyşymyz üýtgese dogada üýtgeýär we ýalňyş manylar aňladýar.

Mysal üçin halkymyzyň içinde Solawmaleýkum, Salamälik ýaly sözler ýalňyşdyr. Bular ýaly ýalňyş salamlar halkyň içinde dini ylmyň azalyp, dini sowatsyzlygyň ýaýran wagty bolan, Sowet döwründe peýda bolandyr.

Salamat boluň!

 

1-Ebu Dawud, 5186.

2-Ibn Kaýýim el-Jewziýýe, Zädul-Mead.

3-Bu hadysy Nesai we Tirmizi Imran bin Husaýndan rowaýat edýärler. Tirmizi bu hadysa hasan diýýär. Tirmizi/ 2689, Ebu Dawud/5195. Isnady, Hafyz Ibn Hajeriň aýtmagyna görä güýçlidir. Buhari, Edebul-Mufred, 986.

Edep-Ahlak

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.