17 iýun 2024 / 1445 ذو الحجة 11

Nämährem gyzlar bilen elleşip salamlaşmak bolýarmyka?   

23 iýun 2014 / 258 Görülen

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum. Nämährem gyzlar bilen elleşip salamlaşmak bolýarmyka?   

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh.

Keseki (nämährem) zenan bilen elleşip salamlaşmak haramdyr.

Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) biat (kasam) wagtynda ýanyna gelip elleşmek isleýän zenanlara: Men zenanlar bilen elleşmeýärin diýýär. (Tirmizi)

Pygamberimiz (sallalllahu aleýhi we sellem) bu barada şeýle diýýär: Sizden biriniñ kellesine demirden iññe dürtülmegi, özüne halal bolmaýan (nämährem) zenana degmesinden gowudyr.(Taberani, el-Kebir)

Salamat boluň!

Edep-Ahlak

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.