05 oktýabr 2023 / 1445 ربيع الأول 20

Çaý-nahardan soňra haýsy dogany okamaly?

01 mart 2015 / 298 Görülen

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum.Çaý-nahardan soňra haýsy dogany okamaly? Giňişleýin edip ýazaýyň, jogabyňyzüçin öňünden sag boluň!

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh.

Nahara başlaňda: بسم الله Bismilläh, diýmeli.

Terjimesi: Allah Tagalaň ady bilen.

Eger başynda unutsa: بسم الله في أوله وآخره ýadyna düşende:

Bismilläh fiý ewwelihi we ahyrihi diýsin.

Terjimesi: Başynda we soňunda Allah Tagalaň ady bilen. 1

Islän kişi naharyň başynda bu dogany hem aýdyp biler:

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ ، وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ

Allahumme bärik lenä fiýhi we et'ymna hoýron minhu.

Terjimesi: Allahym buny biziň üçin bereketli kyl we bize mundan has haýyrlysyny iýdir. 2

Nahardan soňra okalýan doga:

الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا, وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّي وَلاَ قُوَّةٍ

Alhamdulillähi elleziý et'amaniý häzä, we rozokoniýhi min goýri hawlin minniý we lä kuwwetin.

Terjimesi: Menden bir güýç-kuwwat sarp etmeden, maňa muny iýdiren we meni munyň bilen ryzklandyran Allah Tagalaga hamd-öwgi bolsun. 34

Eger arapça okap bilmeýän bolsaňyz. Türkmençe okalyşyndan dälde, Arapçasyny diňläp ýat tutmagyňyz iň dogrusydyr. Çünki elipbiýde ýazylan arap harplary sözleriň manysynyň üýtgemegine sebäp bolýar.

Sesli diňläp ýat tutmagyňyz üçin salgy:

Nahardan öň okalýan doga:

http://ar.islamway.net/lesson/95584/الدعاء-قبل-الطعام

Nahardan soň okalýan doga:

http://ar.islamway.net/lesson/95585/الدعاء-عند-الفراغ-من-الطعام

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

 

1-Ebu Dawud.

2-Tirmizi.

3-Ebu Dawud, Tirmizi.

4-Hysnul Muslim atly doga-dilegler atly kitapdan.

Edep-Ahlak

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.