12 aprel 2024 / 1445 شوال 03

Tesbih sanañda tesbi ullanmak bolýarmy?

18 ýanwar 2014 / 430 Görülen

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede, ähli-beýtine we ashabyna salat we salam bolsun.

Şeýh Muhammed bin Salih el-Useýminden soradylar:

Sorag: Tesbih sanalanda, tesbi ullanmak barada siziñ garaýyşyñyz nähili?

Jogap: Tesbih sanalanda, tesbi ullanmak jaizdir, emma barmaklaryñ bilen tesbih sanamak has sogaplydyr. Sebäbi Pygamberimiz Muhammed (sallallahu aleýhi we sellem) bu barada şeýle diýýär: “Barmaklaryñyz bilen (tesbih) ediñ. Çünki olar (barmaklar) hem (kyýamat güni) hasaba çekiler we gürlediler.1

Tesbihli gezmek, riýa sebäp bolup biler.......Barmaklaryñy ullanyp tesbih sanamak has faziletli we has gowudyr.

Şeýh Muhammed bin Salih el-Useýmin / Fetawa Erkanil-Isläm.

1-Ahmed, Musned 6/370, Ebu Dawud, Sala, Bäbu et-Tesbihu bi-l-Husa/ 1501/. Tirmizi, Deawat, b. Fedäil't-Tesbih/3583.

Fykh

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.