27 mart 2023 / 1444 رمضان 05

Ýaş çatynjalar toýda gül zyňmak däbini ýöredyärler, şol gül haýsy öýlenmedik oglana ýa-da çykmadyk gyza düşse şoň bagty açylýar diýýärler. Bu dogrumyka?

14 mart 2015 / 122 Görülen

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum we rahmetullahi. Ýaş çatynjalar toýda gül zyňmak däbini ýöredyärler, şol gül haýsy öýlenmedik oglana ýa-da çykmadyk gyza düşse şoň bagty açylýar diýýärler. Bu dogrumyka?

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh.

Musulman her bir işinde Pygamberimizi (sallallahu aleýhi we sellem) özüne görelde almalydyr.

Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) musulmanlara dogulandan tä ölüp gabyra gömülýänçe nähili bolmalydygyny öwredip gitdi.

Iň haýyrly ýol Pygamberimiziň (sallallahu aleýhi we sellem) ýoludyr.

Musulmanyň toýunda gül zyňmak ýaly ýörelge ýokdur. Bu ýörelge Hristianlaryň däbidir.

Bu hereketdäki ikinji Yslama ters zat bolsa, şol gül kime düşse şonuň bagty açylýar diýen ynançdyr. Bu ynanç yrymdyr. Yrym etmek bolsa, Yslamda şirk hasaplanýar.

Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) yrym hakda:

الطيرة شرك الطيرة شرك

Yrym şirkdir, yrym şirkdir” 1diýýär.

 

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

 

1-Ebu Dawud: 3910. Tirmizi: 1614. Ibn Mäje: 3537. 

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.