26 fewral 2024 / 1445 شعبان 16

Bir wagtyna namaz okaýanlara köp duş geldim. Şolaryňky dogrumy?

19 ýanwar 2020 / 303 Görülen

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum. Bir wagtyna namaz okaýanlara köp duş geldim. Şolaryňky dogrumy? Sag boluň.

Jogap: Waleýkum esseläm.

Allah Tagala bir gije-gündüziň dowamynda, musulmanlara bäş wagt namazy parz etdi. Musulman kişi Allah Tagalaň parz edişi ýaly bäş wagtyna namaz kylmalydyr. Dört wagty taşlap diňe bir wagtyna namaz kylyp gezmek dogry däldir.

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.