17 iýun 2024 / 1445 ذو الحجة 11

Käbirleri diňe ertir namazy okasaň bolýar diýýärler. Şol barada giňişleýin düşündiräýseňiz?   

03 iýun 2014 / 392 Görülen

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum we rahmetullahi.

Sizden sorajak bolýan zadym: birleri diňe ertir namazy okasaň bolýar diýýärler! Şol barada giňişleýin düşündiräýseňiz!?   

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh.

Soragda soralan zat, düýbünden dine ters we ýalňyş düşünjedir.

Allah Tagala musulmanlara bir gije gündiziň dowamynda bäş wagtyna namazy parz etdi. Musulman adam bäş wagtyna namaz okamalydyr. Ýekeje namazyny bilkastlaýyn sypdyran kişi uly howpyň içindedir we kyýamat güni azaba duçar boljakdyr.

Allah Tagala bizi haý-höwäsine eýerenlerden bolmakdan gorasyn! Ämin!

Salamat boluň!

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.