31 maý 2023 / 1444 ذو القعدة 11

Içinde dini maglumatlar bolan telefon bilen hajathana girseň bolýarmy?

25 ýanwar 2015 / 109 Görülen

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum. Şu sorajak soragym meni köpden bäri gyzyklandyrýar. Telefonymyň içinde köp görnüşli dini maglumatlar (programmalar), aýat-süreler bar. Ýolda ýada işde wagtym, telefonym ýanymdaka hajathana girmeli bolýan. Şu ýagdaýda güna bolýarmy?

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh.

Telefonyň bellik ýerinde saklanan dini maglumatlar bar bolsa, zerur ýagdaýda ol telefon bilen hajathana girmekde günäkärçilik ýokdur.

Çünki telefon dini kitap ýa-da Kuran-Kerim höküminde däldir. *

 

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.