31 maý 2023 / 1444 ذو القعدة 11

Eger ýoldan pul tapsañ, şol nähili pul bolýar, men şol puly alyp özim sowmaga hakym barmy?

26 mart 2014 / 111 Görülen

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum musulman doganym!

Size soragym: Eger ýoldan pul tapsañ, şol nähili pul bolýar, men şol puly alyp özim sowmaga hakym barmy? Allah sizden razy bolsun!   

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we barakatuh.

Eger ýoldan pul tapsaň pulyň eýesini gözlemeli we pulyň tapylan ýerinde, ynsanlaryň jemlenişýän ýerinde: kim pylan köçede, pylan ýerde pul ýitirdi diýip, yglan etmeli. Aýda iki gezek, üç gezek ýa-da has köpräk yglan edip durmaly we eýesi tapylýança bir ýyl puly özüňde saklamaly. Eger biri çykyp pul özüniňkidigini aýtsa we näçe ýitirenini, nirde ýitirenini subut etse, puly eýesine bermeli. Eger bir ýyla çenli eýesi tapylmasa pul tapan kişiňki bolýar.

Eger tapylan pul 5-manat , 10- manat ýaly ownuk we kiçi möçberdäki pul bolsa, onda bu ýagdaýda eýesini gözlemek gerek däl! Isleseň ol puly özüňe alyp bilersiň, islemeseň almarsyň!

Salamat boluň!

Soraga Şeýh Bin Bäziň fetwasy esasynda jogap berildi! Fetwaň asly: http://www.binbaz.org.sa/mat/13050

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.