23 iýul 2024 / 1446 محرم 17

Göwreli aýallara näçe wagytdan soň namaz okamazlyk rugsat berilyar we haçana çenli?

23 ýanwar 2014 / 311 Görülen

 

Sorag: Esselämu aleýkum. Göwreli aýallara näçe wagytdan soň namaz okamazlyk rugsat berilyar we haçana çenli? Şol barada gysgaça jogap beräýseňiz!?

Jogap:

Waleýkum esseläm.

Allah Tagala dinimiz yslamy öwrenmäge yhlasyñyzy artdyrsyn!

Dinimizde göwreli zenanlar namaz kylmaly däl diýip, höküm ýokdur. Göwrelilik başlanyndan tä çaga dogýança zenanlar namaz kylmalydyrlar.

Zenanlara diñe nifas we haýyz bolanlarynda namaz kylmak, oraza tutmak we başgada käbir ybadatlary etmek gadagandyr. Nifas we haýyz günleri gutarandan soñra gusul alyp namaza başlamalydyrlar.

Nifas: Çaga dogulandan soñra ýatgydan gelýän gan. Bu ýagdaý kyrk güne çenli dowam edip bilýär.

Haýyz: Zenanlaryñ aýbaşy bolmagydyr. Gün sany her zenanda aýry-aýrydyr.

Salamat boluň!

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.