27 maý 2024 / 1445 ذو القعدة 19

Zemzem suwy hödürlenende içmeseň hormatsyzlyk bolýarmy?

14 maý 2014 / 276 Görülen

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum.

Meň ýaşaýan ýerimde käwagt Käbä gidip gelýänler bolýar. Olar gelenlerinde zyýaratyna barýas welin bir suw içirýärler. Käbeden gelen diýýärler. Içmeseň hormatsyzlyk hasaplaýarlar. Bu mesela nähili garaýarsyňyz?

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh.

Hajylaryň getirýän suwy, Mekkedäki zemzem çeşmesiniň suwudyr.

Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) zemzem suwy barada:

ماء زمزم لما شرب له

Zemzemiň suwy näme maksat bilen içilse (şol zat üçin) peýdalydyr1diýýär.

Zemzem suwy hödür edilende islän içer islemeýän içmez. Hödür edilen kişi belki şol wagt içesi gelmän biler. Şonuň üçin zemzem hödürlenende içmezlik hormatsyzlyk hasaplanmaz.

Salamat boluň!

 

1-Ahmed: /3/357. Ibn Mäje: 3062. Şeýh Albani sahyh diýdi.

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.