17 iýun 2024 / 1445 ذو الحجة 11

Aýatul-Kursi ýa-da Allahyň ady ýazylgy klon ýa-da monjuk dakynmak bolýarmy?

02 maý 2014 / 337 Görülen

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum.

Bir zat bilesim gelýär ayat ýazylgy: mysal üçin Aýatul-Kursi ýa-da Allahyň ady ýazylgy klon ýa-da monjuk dakynmak bolýarmy?

Dogrusyny aýtsam özüm hem şeýle klonlary dakynmak isleýänýöne kelläme şeýle pikir gelýar, (bagyşlarsyňyz) hajathana ýaly ýerlere hem girseň dogry bolmaz. Bu barada näme diýýäňiz? Sag boluň!

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we barakatuh.

Zenanlara ýan ýoldaşy üçin bezenmek: boýnuna, eline, gulagyna altyn, kümüş ýaly dürli şaý-sepleri dakynmak bolýandyr.

Emma soragda-da agzalyşy ýaly klonlara, monjuklara Allahyň ady ýazylgy bolsa, olary dakynmak bolmaýar.

Çünki ony dakynan kişi hajathana, hammama we başga hapa ýerlere girip biler, ini hapa bolup biler, onuň üstüne ýatyp biler we netijede Allahyň adyna ýa-da başga bir dini ýazga sylagsyzlyk, hormatsyzlyk etdigi bolar.

Başga bir tarapdan seretsek Allahyň adyny ýa-da Kuranyň aýatyny bezeg üçin ulanmak Allaha, Kurana garşy edilen edepsizlikdir.

Zergärçilik bilen meşgul bolýan musulmanlar, şaý-seplere beýle ýazgylary ýazmaly däldir.

Musulman adam Allahyň, Pygamberleriň adyny, aýat-hadysy tagzym etmelidir ýagny beýgeltmelidir, olara garşy sylag-hormatly we edepli bolmalydyr.

Gynansakda käbir kişiler dini ýazgylary öz dünýewi bähbitleri üçin gazanç çeşmesi edip ulanýarlar.

Öz dinleri barada sowatsyz bolan musulmanlar bolsa, ol zatlary satyn alýarlar.

Kä halatlarda bolsa, bu şaý-sepleri ýarym-ýalaňaç, edepsiz hatda musulman bolmaýan zenanlaryň dakynyp ýörenine duşmak bolýar.

Allah Tagala bizi edepsizlikden, ahlaksyzlykdan gorasyn. Ämin!

Salamat boluň!

Fykh

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.