27 maý 2024 / 1445 ذو القعدة 19

Namazda oturup doga okanymyzda süýem barmagy galdyrmagyñ hikmedi näme?

18 ýanwar 2014 / 262 Görülen

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh. Namazda (oturup doga okanymyzda) şahadet (süýem) barmagyñy galdyrmagyñ manysy nämäni añladýar?

Jogap:

Waleýkum esseläm we rahmetullahi we barakatuh.

Iki rekatdan, üç rekatdan we dört rekatdan soñra ýerde teşehhutde oturanymyzda, sag eliñ süýem (şahadat) barmagyny kybla tarapa yşarat etmek we galan barmaklaryñy ýummak sünnetdir.

Bu barada Sahyh Muslimde şeýle rowaýat edilýär: “Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) çep elini çep dyzynyñ üstünde (açyp) goýardy, sag elini bolsa, (sag dyzynyñ üstünde) barmaklaryny ýumup şahadat (süýem) barmagy bilen kybla tarap yşarat ederdi we oña bakardy.” 1

Başga bir rowaýatda bolsa: “Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) barmagy bilen yşarat edende, başam barmagyny orta barmagynyñ üstüne goýardy, 2 käwagt iki barmagyny (ýagny başam barmak bilen orta barmagyny) birleşdirip halka ederdi.3

Bunyñ hikmeti Allahy birlemekdir we ol hereket şeýtana demirden hem agyr gelýändir.

Bu barada Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) şeýle diýýär: “Bu şeýtana demirden agyr geler. 4 “Bu” diýip, Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) şahadat barmagyny göz öñünde tutýardy.

Allahu aglam!

1-Sahyh Muslim. Şeýh Albani/Syfatus-Solatun-Nebiý.

2-Sahyh Muslim, Abu Awane. Şeýh Albani/Syfatus-Solatun-Nebiý.

3-Ebu Dawud, Nesai. Şeýh Albani/Syfatus-Solatun-Nebiý.

4-Ahmed, Bezzar. Şeýh Albani/Syfatus-Solatun-Nebiý.

Fykh

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.