23 iýul 2024 / 1446 محرم 17

Öli jaýlanandan soñra jesedi ýyrtyjy haýwanlar iýse ýa-da başga bir sebäpden jeset ýok bolsa şonda-da gabyr azaby çekermi?

17 ýanwar 2014 / 321 Görülen

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede, ähli-beýtine we ashabyna salat we salam bolsun.

Şeýh Muhammed bin Salih el-Useýminden soradylar:

Sorag: Öli jaýlanandan soñra jesedi ýyrtyjy haýwanlar iýse ýa-da (başga bir sebäpden jeset ýok bolsa) şonda-da gabyr azaby çekermi?

Jogap: Hawa, (gabyr azaby çeker), çünki azap ruhyñ üstünde bolýar, sebäbi jeset ýok bolandyr. Emma ýene-de bu mesele gaýba degişli mesele bolanlygy üçin, jeset ýok bolsa-da ýansada jeset anyk azapdan täsirlenmez diýip bilmeris. Çünki ahyrýede degişli meseläni, dünýäde göz bilen görlüp duran zat bilen deñeşdirip bolmaz.

Şeýh Muhammed bin Salih el-Useýmin / Fetawa Erkanil-Isläm.

Akyda

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.