27 mart 2023 / 1444 رمضان 05

Gurbanlykda hiňňildik uçmak günämi?

14 dekabr 2014 / 76 Görülen

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum. Gurbanlykda hiňňildik  mak günä  diýýärler. Şol dogrumy?

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh.

Eger günä döküler diýen niýet bilen uçulsa, elbetde bu ýalňyşdyr. Çünki bu ynanç batyl-ýalan, toslama we Yslam akydasyna ters bolan ynançdyr.

Çünki belli bir amaly edenimizde, biziň günämiziň döküljegini diňe Allah Tagala bilýändir. Ol amallary bolsa, Allah Tagala bize Kuran-Kerimde, sahyh hadyslarda habar berendir.

Köp ýerlerde edilişi ýaly zenan-erkek garym-gatym bolup, bagşy getirip aýdym-saz gygyrdyp, hiňňildik uçulýan bolsa, elbetde bular ýaly ýerlere barmak we gatnaşmak günädir.

Bu ýerlerde Allah Tagalaň haram eden zatlaryndan birnäçesi edilýändir.

Bular ýaly märekeleriň, Gurban baýramy bilen hiç hili baglanşygy ýokdur.

Emma haram zatlardan hiç biri edilmeýän bolsa, erkekler aýry we gelin-gyzlar nämährem erkeklerden düýbünden aýry ýerde hiňňildik uçýan bolsa, onda hiç hili günäkärçilik ýokdur.

 Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

 

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.