23 iýul 2024 / 1446 محرم 17

Şeýh Albani, Şeýh Bin Bäz, Şeýh Useýmin?

13 mart 2015 / 361 Görülen

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh. Internetde Ibn Useýmin, Ibn Bäz, Al-Albani ýaly alymlara wahabi diýýärler. Şu dogrumy ýa-da ýalňyş. Kimi diňlemeli we kimi diňlemeli däl?

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh.

Her musulman Kurana, sahyh hadyslara we selefi-salyhyna ýagny sahabalara, tabygynlara, taby-tabygynlara eýermelidir.

Hususanam ähli-sünnediň dört sany mezhep ymamlary bolan Ymam Ebu Hanifa, Ymam Mälik, Ymam Şafygy, Ymam Ahmed (Allah Tagala olaryň hemmesine rahmet etsin) ýaly alymlara eýermelidir.

Bulardan başgada tä biziň günümize çenli gelip ýeten we selefi-salyhynyň, ähli-sünnediň ýolunda ýöreýän alymlary özümize görelde almalydyrys.

Soragda ady agzalan kişilere gelsek, bu kişiler 21-nji asryň uly ähli-sünnet alymlaryndandyr.

Şeýh Muhammet bin Salih bin Muhammet el-Useýmin (1926-2001) Saut Arabystanly alymdyr. Dünýäden gaýdýança Metjitlerde, Yslam ýokary okuw jaýlarynda dersler berip, Yslama hyzmat etdi. Ençeme peýdaly eserler goýup gitdi.

Şeýh Abdulaziz bin Bäz (1917-1999) Saut Arabystanly alymdyr. Saut Arabystanyň müftüsi bolup we başgada ençeme ýokary wezipelerde Yslama hyzmat etdi.

Dünýäde derejesinde uly abraýa eýe bolan, Medine şäherindäki Yslam ýokary okuw jaýyny esaslandyryjylardan biridir.

Ýüzlerçe uly, kiçi peýdaly eserleri bardyr.

Şeýh Muhammed Nasruddin el-Albani (1914-1999) asly Albanýalydyr.

Hadysçy, gadym Yslamy kitaplary barlamak bilen meşgul bolan alymdyr.

Şeýh Albani, Albanýan Işkodra şäherinde dünýä gelýär. Albanýada musulmanlara basyşlar başlanlygy üçin maşgalasy Şeýh Albani kiçi ýaşdaka Şama (Siriýa) hijret edýärler. Şeýh Albani başlangyç Yslam ylymlaryny, kakasyndan alýar. Soňra Şamyň Şeýhlerinden ylym alýar.

1961-1963 ýyllary aralygynda Medine şäherindäki Yslam ýokary okuw jaýynda ders berýär.

Bu alymlara her hili atlar dakylmagy bolsa, adaty ýagdaýdyr.

Jahyl ynsanlar Allah Tagalaň ilçilerine jadygöý, göz bagçy ýaly lakamlar dakýardylar.

Pygamberleriň ýolundan ýöränlere hem edil şol Pygamberleriň başyna gelen synaglar geljekdir.

Zamanamyzda hem bidgatçylar, jahyllar, kapyrlar hakyky Yslamy ýaýradýan musulmanlary garalamak üçin dürli atlar bilen atlandyrýarlar.

Allah Tagala aýatda şeýle diýýär:

وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً

(Anyk) bilmeýän zadyňa eýerme. Çünki gulak, göz we kalp (bularyň ählisi) ondan (anyklaman eýeren zadyndan) jogapkärçilige çekiler.(Isra 17/36)

Musulman kişi her eşiden zadyna ynanmaly däldir.

 

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.