27 ýanwar 2023 / 1444 رجب 05

Agyz beklenilende gijikdirip beklenilse ýa-da agzymyz giç açylsa, şul barada bir az düşündiräýseñiz?

18 ýanwar 2014 / 63 Görülen

 

Sorag: Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh. Sizden haýyşt Ramazan aýynda agyz beklenilende gijikdirip beklenilse ýa-da agzymyz giç açylsa, şul barada bir az düşündiräýseñiz? Allah razy bolsun!

Jogap:

Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh!

Agyz beklenilende wagty girýänçä ýagny dañ atýança iýip-içmek sünnetdir. Bu barada Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) şeýle diýýär: “Selärlige turyñ! Çünki selärlikde bereket bardyr.” (Buhari, Muslim) Başga rowaýatda: Pygamberimiziñ (sallallahu aleýhi we sellem) selärligi bilen erte namazynyñ arasynda, bir kişiniñ elli aýat okap ýetişjegi wagt bardy, diýilýär. (Buhari)

Dañ atandan soñra iýip-içen kişiniñ orazasy kaza bolar.

Agyz açarda bolsa, gyssanmak sünnetdir. Bu barada Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) şeýle diýýär: “Ynsanlar agyz açara gyssandyklaryça, haýryñ üsütnde bolmaga dowam ederler.” (Buhari, Muslim)

Emma ünsli bolmaly, çünki agyz açara gyssanjak diýip, gün batmazyndan öñ agyz açsañyz oraza kaza bolar.

Agyz açary wagtynda açman gijikdiren kişi, ýokarda hadysda aýdylan öwgä we sogaba mynasyp bolup bilmez. Çünki agyz açary wagtynda açmak sünnetdir. 

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede, ähli-beýtine we ashabyna salat we salam bolsun.

Fykh

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.