23 iýul 2024 / 1446 محرم 17

Kapyrlaryň kesen janlysyndan iýmek bolýarmy?

08 fewral 2015 / 323 Görülen

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum. Daşary ýurtda bolanymyzda musulman bolmaýan et satyjylardan et alyp bilýärismi? Musulman bolmaýanlaryň satýan etleri (kesen janlylary) biz üçin halalmy? Meni köpden bäri şu sorag binjalyk edýär jogabyňyza garaşýan?!

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekätuh.

Musulman bolmaýanlardan Ähli-kitabyň ýagny Hristianlaryň we Ýehudylaryň kesen janlylaryny iýmek musulmanlara halaldygyny, ähli-sünnet alymlary bir agyzdan kabul edýärler.

Allah Tagala Kuran-Kerimde bu barada şeýle diýýär:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ

Bu gün siziň üçin (ähli) päk zatlar halal edildi. Özlerine kitap berlenleriň (ähli-kitabyň) tagamy size halaldyr we siziň tagamyňyz hem olara halaldyr...1

Emma ähli-kitabdan başga müşrük, otparaz, gabyrparaz, ataist, deist, komunist ýaly kapyrlaryň kesen janlysyny iýmek haramdyr.

Ähli-kitabyň (Hristianlaryň we Ýehudylaryň) kesen janlylaryny iýmekde-de käbir şertler bardyr.

1-nji şert: Olaryň janlylary kesiş usuly yslama laýyk bolmaly ýagny şerigatda pyçak bilen nähili kesilýän bolsa, janly şol usula görä kesilen bolmalydyr.

Eger elektrik togy bilen ýa-da asylyp, urlyp şerigadyň rugsat bermeýän usulynda janlyny öldürenini bilsek, bu ýagdaýda ony iýmek haram bolýar.

2-nji şert: Allah Tagalaň ady tutulyp, Allah Tagala üçin kesilen bolmalydyr.

Eger janlyny kesenlerinde Allah Tagaladan başgasynyň adyny tutýandyklaryny ýa-da Allah Tagaladan başgasy üçin kesýändiklerini bilsek, ol etden iýmek haramdyr.

Bu barada Allah Tagala Kuran-Kerimde şeýle diýýär:

وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

(Damagy çalynanda) Allahyň ady aýdylmadyk (malyň) etinden iýmäň! Çünki bu (malyň etini iýmek) fyskdyr (Allanyň ýolundan çykmakdyr).2

Egerde bu iki şertiň ýerine gelip-gelmedikligi barada şübhelensek, bu ýagdaýda ätiýaçdan ol et satyjylardan uzak dursak ýa-da musulman et satyjylaryny gözlesek has haýyrly bolar.

Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) şübheli zatlardan uzaklaşmak barada şeýle diýýär:

دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ

Seni şübhelendirýän zatlary taşla, şübhelendirmeýän (zatlara) eýer.3

Başga hadysynda şeýle diýýär:

فمَنِ اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه

....Kim şübheli zatlardan goransa, dinini we namysyny gorandyr....4 ***

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

 

1-Maide 5/5.

2-En'am 6/121.

3-Tirmizi: 2442. Ahmet: 1630. Ibn Mäje: 722.

4-Buhari: 52. Muslim: 1599.

Fykh

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.