12 aprel 2024 / 1445 شوال 03

Namazy aýalym bilen jemagat bolup okasam bolýarmy?

10 ýanwar 2015 / 232 Görülen

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum. Namazy aýalym bilen jemagat bolup okasam bolýarmy? Allahyň razylygy üçin maglumat bermegiňizi sizden haýyşt edýärin.

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekätuh.

Erkek kişä parz namazlaryny metjitde jemagat bilen kylmak wäjipdir. Erkek kişi şergy sebäpsiz metjitdäki jemagatdan galmaly däldir.

Eger belli bir sebäbe görä jemagata gitmedik bolsa, öýde maşgalasy bilen jemagat bolup namaz kylyp biler.

Eger erkek kişi ejesi, daýzasy, uýasy ýa-da aýaly bilen jemagat bolup bilelikde namaz kyljak bolsalar, zenan maşgala erkegiň sagynda ýa-da çepinde dälde, göni arkasynda durmalydyr.

Sahyh Muslimde gelen hadysda, Enes (radiallahu anh) şeýle diýýär:

عن أنس رضي الله عنه قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا" قال أنس: " فصلى لنا رسول الله ركعتين .

...Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) namaza durdy. Men we ýetim ikimiz onuň yzynda durdyk. Garry zenan hem biziň yzymyzda namaza durdy we Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) bize iki rekat namaz kyldyrdy.” 1

Başga rowaýatda, Enes (radiallahu anh) Pygamberimiziň (sallallahu aleýhi we sellem) özlerine ymam bolup namaz kyldyranyny habar berip şeýle diýýär:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِ وَبِأُمِّهِ أَوْ خَالَتِهِ قَالَ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا رواه مسلم

Men sagynda durdym. Zenanlar bolsa, arka tarapymyzda durdy.2

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

 

1-Muslim No: 658.

2-Muslim No: 660.

Fykh

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.