12 aprel 2024 / 1445 شوال 03

Haramdan gelen gazanjy iýip-içmek bolýarmy?

03 ýanwar 2015 / 260 Görülen

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman dogan men sizden maslahat soraýaryn! Men öňem bir gezek sizden maslahat soradym. Sag boluň jogap berdiňiz. Öň size biz arak satýarys, men näme etmeli diýip sorapdym. Bir ýakyn garyndaşymdan: toba edip arak satmasam ýöne şoňa gelen pula iýip- içsem bolýarmy diýip soradym. Olam özüň eklenseň has gowy, sen Allaha ýalwar ol ýagdaýy üýtgeder diýdi. Maňa şu meselede maslahat beräýseňiz. Köp sag boluň!

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh.

Haramdan gelen gazanç hem haramdyr. Ony iýmek we ulanmak bolmaýar.

Allah Tagala tewekkel ediň, diňe Allaha bil baglaň. Allah Tagala garşy gelmekden ägä boluň. Haramdan gaçyň, halal ýaşaň.

Eger hakyky manyda Allaha bil baglasak, Allah Tagala bize garaşmadyk ýerimizden ryzk berer.

Allah Tagala bu barada Kuran-Kerimde şeýle diýýär:

مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ

Kim Allaha (garşy gelmekden) gorksa, Allah oňa (kynçylyklardan) çykyş (gapysyny) açar. Oňa hiç garaşmadyk tarapyndan rysgal berer. Kim Allaha tewekkel etse, bil baglasa, Ol (Allah) oňa ýeterlikdir.1

Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) sahyh hadysynda şeýle diýýär:

. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال

لو أنكم توكلون على الله حق توكله ، لرزقكم كما يرزق الطير ، تغدو خماصا ، وتروح بطانا

Hezreti Omar (radiAllahu anh) habar berýär. Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) şeýle diýdi:

Eger siz Allah Tagalaga hakyky görnüşde tewekkel etseňiz (bil baglasaňyz), Ol sizi edil guşlary ryzklandyryşy ýaly ryzklandyrar. Guşlar irden aç gidip, akşam dok gaýdyp gelerler.2

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

 

1- Talak 65/2-3.

2-Ymam Ahmet, Tirmizi, Nesai, Ibn Mäje, Ibn Hibban “Sahyhynda”. Tirmizi hadys barada: Hasan, Sahyh diýdi.

رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في " صحيحه "والحاكم ، وقال الترمذي:حسن صحي

Fykh

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.