23 iýul 2024 / 1446 محرم 17

8-rekat tarawa namaz okalanda, 4-rekatdan soň salam bermelimi ýa-da 2-rekatdan soň salam bermeli?

27 iýun 2014 / 342 Görülen

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum. Tarawa namazynyň näçe rekatdygyny okadym. 8-rekat tarawa namaz okalanda, 4-rekatdan soň salam bermelimi ýa-da2-rekatdan soň salam bermeli? Allah sizden razy bolsun!

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekaruh.

Tarawa 8 ýa-da 20 tapawudy ýok, näçe okalsada her iki rekatdan soňra salam bermeli.

Çünki Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) sünnetde şeýle etmegi buýurýar.

Haçanda bir adam gelip Pygamberimize (sallallahu aleýhi we sellem): “Ýa Resulullah gije namazy nähili (kylynmaly) diýip, soranda? Resulullah Oña: Iki-ikiden, diýýär.....”(Buhari, 2,45)

Bu barada Aýşa (radiallahu anha) enemizden gelen başga rowaýatda şeýle diýýär: Resulullah (sallallahu aleýhi we sellem) ýassy namazy kylandan soñra erte namazyna çenli on-bir rekat namaz kylardy. Her iki rekatda salam bererdi soñra bir rekat witir kylardy.....(Muslim, 1, 508)

Salamat boluň!

Fykh

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.