23 iýul 2024 / 1446 محرم 17

Bergili adama sadaka bermek bolýarmy? Ýagny meniň bergim bar, indi maňa sadaka bermek bolýarmy ýa-da zekat bermek parzmy ýa-da bergimden üzlüşýänçäm boýnumdan aýrylýarmy?

23 mart 2014 / 342 Görülen

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum.

Bergili adama sadaka bermek bolýarmy? Ýagny meniň bergim bar, indi maňa sadaka bermek bolýarmy ýa-da zekat bermek parzmy ýa-da bergimden üzlüşýänçäm boýnumdan aýrylýarmy? Allah sizden razy bolsun!

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we barakatuh.

Sadaka bermek müstehapdyr ýagny sadaka berseň sogap bermeseň günä ýokdyr. Bergili adam sadaka berse kabuldyr. Emma ilki bergisini bermegi has haýyrlydyr. Çünki bergiňi bermek wäjib, sadaka bermek bolsa müstehapdyr.

Zekat meselesinde bolsa, alymlar yhtylaf edýärler.

Şeýh Useýminiň (rahimehullah) aýdyşy ýaly: Dogrusy bergiliden zekadyň düşmeýänligidir. Bergili bolsada zekadyny bermelidir.1

1-Şeýh Muhammed bin Salih el-Useýmin, Fetawa erkanil-Islam.

Fykh

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.