17 iýun 2024 / 1445 ذو الحجة 11

Erte namazyň wagty haçan girýär we haçan çykýar?

22 awgust 2014 / 278 Görülen

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum. Ertir namazyň wagty haçan gutarýar. Daşary ýagtalmanka asmanyň ol ujy gyzaran wagtynda namaza başlasaň bolýarmy? Allah razy bolsun sizden.

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh.

Erte namazyň wagty: ikinji fejriň ýagny daňyň atmagyndan başlap tä gün dogmagyna çenli dowam edýär.

Arapçada fejir diýmek: daň agarmagy, daň atmagy diýmekdir.

Fejiriň iki görnüşi bardyr:

1-Fejri käzip (ýalançy fejir): gündogar tarapda göz ýetimiň aňry çäginde dikligine döreýän ýagtylykdyr. Munuň sähelçe wagt yzyndan ýene garaňky düşer. Şonuň üçin muňa ýalançy fejir diýilýär. Bu ertir namazynyň wagty däldir.

2-Fejri sadyk (hakyky fejir): gündogar tarapdan daş-töwerege ýaýrap gidýän ýagtylykdyr. Munda ertir namazynyň wagty başlaýar.

 

Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) Sahyh Muslim hadys kitabynda gelen hadysynda şeýle diýýär:   

(وَوَقْتُ صَلاَةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ (رواه مسلم

Erte namazyň wagty fejriň dogmagyndan (ýagny daňyň atmagyndan) tä gün dogýançadyr.

Salamat boluň.

Fykh

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.