17 iýun 2024 / 1445 ذو الحجة 11

Hijab geýdim we namaza başladym, meniň hijab geýmegime ejem garşy, onuň göwnüne degmän bu zatlary oňa nädip düşündirip bilerin?

14 oktýabr 2014 / 296 Görülen

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum. Allaha hamd bolsun, 3 gün mundan öň hijab geýdim we namaza başladym, meniň hijab geýmegime ejem garşy, onuň göwnüne degmän bu zatlary oňa nädip düşündirip bilerin?

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekätuh.

Allah Tagaladan sizi we maşgalaňyzy hak ýolda berkitmegini dileýäris.

Hijab diňe bir başyňy örtmek dälde, eýsem doly bedeniňi Allahyň buýruşy we Pygamberimiziň (sallallahu aleýhi we sellem) öwredişi ýaly edip doly bedeniňi ýapjak derejede geýinmekdir.

Yslamda zenan maşgalanyň lybasynyň şertleri bardyr. Olar:

1- Lybasy dar bolmaly däl,

2-Içi görünjek derejede ýuka bolmaly däl,

3-Erkekleriň lybasyna meňzemeli däl,

4-Kapyr zenanlaryň lybasyna meňzemeli däl,

5- Daşaryk çykanda lybasyna atyr sepilgi bolmaly däl,

6- Ilden üýtgeşik bolmak üçin adatdan daşary üns çekiji lybas bolmaly däl,

7-Boýdan başyna doly bedenini örtmeli,

8-Sada, arassa, üns çekmeýän bolmaly.

Şu görnüşde geýinmek her bir musulman zenana parzdyr.

Siziň soragyňyza gelsek:

Ejeňize ýumşaklyk bilen Kuran we Sünnete laýyklykda geýinmek her bir özüne musulman diýýän zenana parzdygyny, eger şoňa laýyklykda geýinmese her ädiminde günä gazanjakdygyny düşündiriň. Ejeňiziň göwnüne degjek ýa-da ters düşünip biläýjegi ýarym söz hem aýtmakdan ägä boluň. Kişiniň haka düşünip, haky kabul etmegi Allah Tagalanyň elinde. Şol sebäpli namazlaryňyzda köpräk ejeňiz üçin Allah Tagaladan doga-dileg ediň.

Bu ýagdaý siz üçin hem Allah Tagalanyň synagydyr. Şonuň üçin siz hak ýolda sabyrly boluň.

Eger musulman kişä, Allah Tagalanyň öňünde günäkär bolunjak iş buýrulsa, ene-atamyz bolsada olara ytagat etmeli däldir.

Bu barada Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) şeýle diýýär:

لاطاعة في معصية.إنما الطاعة في المعروف

Allahyň öňünde günäkär bolunjak zatda, ytagat etmek, boýun bolmak ýokdur. Ytagat etmek diňe meşrug (halal, haýyr) işlerdedir.(Sahyh Buhari we Sahyh Muslim)

Allah Tagala sizi we maşgalaňyzy hak ýolda berkitsin.

 Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.