27 maý 2024 / 1445 ذو القعدة 19

Jynsy gatnaşykda bolan höwesde (eliñ bilen masturbasýa) etmek günämi?

23 ýanwar 2014 / 319 Görülen

 

Sorag: Esselamu aleýkum. Jynsy gatnaşykda bolan höwesde (eliñ bilen masturbasýa) etmek günämi?

Jogap:

Waleýkum esseläm.

Eliñ bilen şehwediñi gidermek haramdyr.

Hadysda Allah Tagalanyñ kyýamat güni ýedi topar ynsanyñ ýüzüne rahmet nazary bilen bakmajakdygy, olary günäden päklemejegi we olary salyh ynsanlar bilen bile goýmajakdygy aýdylýar. Ol kişilerden toba etmediklerini, ilkinji jähenneme saljakdygy aýdylýar. Şol ynsanlaryñ bir topary, eli bilen şehwedini gideren kişidir. (Cämiu’l-Kebîr, İmam Suyûtî; Beyhakî, Şuabu’l-İmân 5470)

Başga bir hadysda: “Elini nikalaýanyñ (eli bilen dölüni çykaran) kyýamat günü eli göwreli bolup geler.” diýilýär. (Beyhakî, Şuabu’l-İmân 5233)

Bu herekediñ haramlygyna alymlarymyz Muminun /23 süresiniñ 5-7 aýatlaryny delil höküminde görkezendirler.

Salamat boluň!

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.