23 iýul 2024 / 1446 محرم 17

Ýaşaýan ýerimde hijab geýmeklige gowy göz bilen seredilenok. Bu barada aýdaýsaňyz?

28 noýabr 2014 / 296 Görülen

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum we rahmetullahi wa berekatuh.

Ýaşaýan ýerimde hijab geýmeklige gowy göz bilen seredilenok. Ýagny geýmek düýbünden bolanok. Auzubillah hijaby çykarasym gelenok. Bu barada aýdaýsaňyz? Allah sizden razy bolsun size haýyrly ömür bersin.

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh.

Musulman kişi her ýerde, her wagt, her ýagdaýda diňe Allahyň razylygyny gazandyrjak işler bilen meşgul bolmalydyr we Allah Tagalany närazy etjek hereketleri etmekden ägä bolmalydyr. Eger musulman kişi Allah Tagalanyň razylygy bar bolan amaly edende, ynsanlar erbet göz bilen seretselerde, eli ýa-da dili bilen ezýet berselerde, ýekeleselerde, at dakyp-kemsidip, üstünden gülselerde hiç haçan ynsanlaryň ezýetinden gaçyp, Allahyň gazabyna galmaly däldir, Allahyň buýruklaryny taşlamaly däldir.

Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) bu barada şeýle diýýär:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنِ الْتَمَسَ رِضَى اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ ، رَضِيَ الله عَنْهُ ، وَأَرْضَى النَّاسَ عَنْهُ ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ ، سَخَطَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَأَسْخَطَ عليه الناس

Kimde-kim ynsanlaryň gahar-gazabyna galyp (ýagny ynsanlar halamasada), Allahyň razylygyny isläp (gözläp) dursa, Allah ondan razy bolar, ynsanlar hem ondan razy bolarlar. Emma kimde-kim ynsanlaryň razylygyny gazanmak üçin Allahyň gazabyna galsa, Allah oňa gahar (gazab) eder, ynsanlar hem oňa gahar-gazap ederler.(Ibn Hibban, Tirmizi)

Musulmanlaryň dinleri sebäpli başyna gelýän ezýetleriň ählisi Allah Tagala tarapyndan synagdyr. Musulman kişi bular ýaly ýagdaýlarda diňe sabyrly bolmalydyr.

Kalbynda kesel bolan, günäkär, kapyr kişiler hemişe musulmanlara ezýet beripdirler. Pygamberlerede ezýet berdiler. Üstlerinden gülüp, her-hili atlar dakdylar.

Allah Tagala aýatda ol kalby keselli kişiler barada şeýle diýýär:

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُواْ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ

وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ

Ol günäkärler iman edenleriň üstünden gülýärdiler. Olaryň (iman edenleriň) ýanlaryndan geçenlerinde göz-gaş oýnadýardylar.(Mutaffifiýn 83/29, 30)

Emma netijede iki dünýäde-de bagtly boljak kişiler Allaha boýun bolan kişilerdir.

Allah Tagala aýatda şeýle diýýär:

فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُواْ مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ

Ol gün (kyýamat gününde) iman edenler kapyrlaryň üstünden gülerler.(Mutaffifiýn 83/34)

Musulman zenanyň lybasy barada bellik:

Hijab diňe bir başyňy örtmek dälde, eýsem doly bedeniňi Allahyň buýruşy we Pygamberimiziň (sallallahu aleýhi we sellem) öwredişi ýaly edip doly bedeniňi ýapjak derejede geýinmekdir.

Yslamda zenan maşgalanyň lybasynyň şertleri bardyr. Olar:

1- Lybasy dar bolmaly däl,

2-Içi görünjek derejede ýuka bolmaly däl,

3-Erkekleriň lybasyna meňzemeli däl,

4-Kapyr zenanlaryň lybasyna meňzemeli däl,

5- Daşaryk çykanda lybasyna atyr sepilgi bolmaly däl,

6- Ilden üýtgeşik bolmak üçin adatdan daşary üns çekiji lybas bolmaly däl,

7-Boýdan başyna doly bedenini örtmeli,

8-Sada, arassa, üns çekmeýän bolmaly.

Şu görnüşde geýinmek her bir musulman zenana parzdyr.

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.