23 iýul 2024 / 1446 محرم 17

Bu ýagdaýdan halas bolmak üçin maslahat soraýaryn?

29 noýabr 2014 / 354 Görülen

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum. Binika jynsy gatnaşyk edip gören zadym däl, Alhamdulilläh ýöne şu mastubrasiýadan saklanyp bilemok. Bir maslahat beräýseňiz? Sag boluň.

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh.

Bu hereket haramdyr. Ymam Şafigy (Allah oňa rahmet etsin) bu herekediň haramdygyny El-Um atly kitabynda belläp geçýär.

Bu herekediň haramlygynyň ýany bilen ynsan bedenine we ruhyna zyýany bardyr.

Hadysda Allah Tagalanyñ kyýamat güni ýedi topar ynsanyñ ýüzüne rahmet nazary bilen bakmajakdygy, olary günäden päklemejegi we olary salyh ynsanlar bilen bile goýmajakdygy aýdylýar. Ol kişilerden toba etmediklerini, ilkinji jähenneme saljakdygy aýdylýar. Şol ynsanlaryñ bir topary, eli bilen şehwedini gideren kişidir.1

Başga bir hadysda: Elini nikalaýanyñ (eli bilen dölüni çykaran) kyýamat güni eli göwreli bolup geler.” diýilýär.2

Bu hereketden halas bolmak üçin käbir nesihatlar:

1- Oraza tutmak:

Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) ýaş ýigitlere nesihat edip şeýle diýýär:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءةَ ( تكاليف الزواج والقدرة عليه ) فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء3

Eý ýaşlar jemagaty: Sizden öýlenmäge güýji ýetenler öýlensin. Çünki öýlenmek gözi (harama seretmekden) we namysy has gowy gorar. Öýlenmäge güýji ýetmeýänler bolsa, agyz beklesin. Çünki ol (haram işe düşmekden goraýan) galkandyr.4

Açlyk ynsanyň şehwedini peseldýändir.

2- Gözi harama seretmekden goramak:

Haram suratlara, widýolara we zenanlara seretmekden gözi goramak. Çünki jynsy islegiň, zynaň başy seretmekden başlaýar. Hatda günümizde köp ýaşlaryň zyna sezewar bolmagyna sebäp bolýan zatlar şol haram suratlar, žurnallar, widýolardyr.

Allah Tagala Kuran-Kerimde harama seretmezlik barada:

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ

Eý Pygamber! Iman eden erkeklere aýt harama seretmesinler we namyslaryny gorasynlar..diýýär. 5

Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) bu barada şeýle diýýär:

Allah Tagala adam ogluna zynadan paý ýazandyr. Mundan halas boluş ýokdur, hökman bu paý oña ýeter. Gözüñ zynasy seretmek, diliñ zynasy gürleşmekdir. Nefis islär we şehwet duýar. Jynsy agza bolsa, bu islegi ýa tassyk eder ýa-da inkär eder.” 6

3-Wagtymyzy dinimiz we dünýämiz üçin peýdaly işler bilen meşgul bolup geçirmeli. Köplenç ynsanlaryň haram işlere duçar bolmagyna, wagtlaryny boş geçirmekleri sebäp bolýar.

4-Gije ýatmazdan öň okalýan dogalary okap ýatmak.

Mysal üçin: Aýatul-Kursi aýaty we Yhlas, Feläk, Näs süreleri.

5-Bu günäden toba etmeli we Allah Tagaladan bagyşlanma dilemeli.

6- Allah Tagala bizi her ýerde we her ýagdaýda görüp-eşidip durandyr. Allah Tagaladan gorkmaly we utanmaly.

7-Bu herekediň ynsan saglygyna ýetirýän zyýanlaryny unutmaly däl.

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

1-Jämiu’l-Kebîr, İmam Suyüti; Beyhaki, Şuaibu’l-İman 5470.

2-Beyhaki, Şuaibu’l-İmân 5233.

3-حماية من الوقوع في الحرام.

4-Sahyh Buhari. رواه البخاري فتح رقم 5066 .

5-Nur 24/30-31.

6-Muttefekun aleýh. Buhari/6243, Muslim/2657.

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.