17 iýun 2024 / 1445 ذو الحجة 11

Kyýamatdan öñ Isa aleýhis salam gelýärmi?

17 ýanwar 2014 / 936 Görülen

 Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Essalämu aleýkum ve rahmatullahi ve barakatuh. Soragym şeýle kyýamatdan öñ Isa aleýhis salam geljek diýilýär, ýöne köp alymlar beýle zat Kuranda ýok diýýär. Bularyñ haýsysy dogry?

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we barakat.

Kyýamatdan öñ Isa aleýhis salamyñ geljekdigi Kuran aýatlary we Sahyh Buhari, Sahyh Muslimdäki hadyslar bilen sabitdir. Ähli-Sünnet we'l jemagat alymlary Isa Pygamberiň (aleýhis salam) kyýamatdan öñ geljekdigini bir agyzdan kabul edýärler.

Allah Tagala Kuran-Kerimde Isa aleýhis salam barada şeýle diýýär:

Elbetde Ol (Isa), kyýamadyñ (haçan gopçagynyñ) bilimi-alamatydyr. Şübhe etmäñ we maña boýun boluñ çünki bu dogry ýoldur.” (Zuhruf 43/61)

Ibn Abbas, Ebu Mälik, el-Hasen, Müjähid, Katade, es-Süddi, ed-Dahhak, Ibn Zeýd we başga sahaba, tabygyn we selef alymlary, bu aýaty tefsir edenlerinde, aýatdaky habar berileniñ Isa aleýhis salamdygyny aýdyp geçendirler.

Isa aleýhis salamyñ kyýamatdan öñ geljekdigi barada sünnetden delil:

Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem Sahyh Buharide rowaýat edilen hadysynda: “Allaha kasam edýärin: Merýemiñ ogly Isanyñ arañyza adalatly höküm bilen gelmegi ýakyndyr, Ol (hristianlaryñ) hajyny döwjekdir, doñuzy öldürjekdir, jizýäni aýyrjakdyr.....”

Ýokarda aýdylanlardan başgada Isa aleýhis salamyñ geljekdigi barada aýatlar we hadyslar bardyr.

Soragdaky: kyýamatdan öñ Isa aleýhis salam geljek diýilyä ýöne köp alymlar beýle zat Kuranda ýok diýýär, bularyñ haýsysy dogry? - Muny diýýän kişä alym diýilmeýär.

Sorag soran kişä nesihadymyz:

1- Hiç bir dogry we dürs akydaly ähli-sünnet alymy ýokarda soragda agzan zadyñyzy diýmez. Şonuñ üçin şuña meñzeş zatlary orta atýanlara alym diýmek dogry däldir. Yslamda: ynanjy we ýol-ýörelgesi (menheji) ähli-sünnediñ akydasyna laýyk bolan we ygtybarly alymlar tarapyndan alymlygyna pata berlen kişä alym diýilýär.

2- Isa aleýhis salamyñ kyýamatdan öñ geljekdigini kabul etmek üçin diñe Sahyh Buharidäki ýekeje hadys hem ýeterlidir.

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salawat we salam bolsun.

Akyda

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.