27 maý 2024 / 1445 ذو القعدة 19

Allaha Hudaý, Taňry, Biribar we şuňa meňzeş atlar bilen ýüzlenmek bolýarmy?

28 iýun 2014 / 304 Görülen

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum. Allaha Hudaý, Taňry, Biribar we şuňa meňzeş atlar bilen ýüzlenmek bolýarmy? Köp sag boluň!

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh.

Allaha Tagala Kuran-Kerimde we Pygamberimiziň (sallallahu aleýhi we sellem) sahyh hadyslarynda Özüni nähili atlandyran bolsa, musulman kişi hem Allaha şol atlar bilen ýüzlenmeli.

Çünki Allah Tagala bize Kuran-Kerimde şeýle diýýär:

وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا

Allah Tagalaň gözel atlary bardyr. Allaha şol atlar bilen doga-dileg ediň!

(Agraf 7/180)

Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) şeýle diýýär:

 لله تسعة وتسعون اسما مائة إلا واحدا لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة

Allah Tagalaň ýüzde biri kem toksan dokuz sany ady bardyr. Kim olary ýat tutsa jennete girer.

(Sahyh Buhari, Sahyh Muslim)

Bu atlary ýat tutmakdan maksat: Bu atlaryň manylaryny öwrenip ýat tutmak, olara düşünmek we şol atlara laýyklykda Allaha gulluk etmekdir.

Salamat boluň!

Akyda

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.