23 iýul 2024 / 1446 محرم 17

Men Allaha şirk goşupdym,indi men şol günämi ýuwmak üçin näme etmeli?

02 aprel 2014 / 291 Görülen

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu Aleýkum we rahmetullahi we barakatuh! Men Allaha şirk goşupdym,indi men şol günämi ýuwmak üçin näme etmeli? (Eden günäme toba edýärin) maňa maslahat berseňiz sizden hoşal bolardym. Öňünden köp sag boluň! Allah sizden razy bolsun! Allah sizi öz söýen bendelerinden etsin!

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we barakatuh.

Ämin! Allah ählimizden razy bolsun! Sizi w bizi razy bolan bendelerinden etsin!

Bir kişi nähili günä iş eden hem bolsa, Allahdan umydyny kesmeli däldir we Allaha toba edip, Ondan bagyşlanma dilemelidir.

Allah Tagala aýatda:

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ   اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيم

(Eý Pygamber) aýt: Eý özlerine garşy günä edip, öte giden bendelerim! Allahyň rahmetinden umyt kesmäň! Allah Tagala ähli günäleri bagyşlaýandyr. Allah bagyşlaýyjy, rehimlidir.(Zumer 39/53)

Haýsy günä iş edilsede, eger tobaň şertleri ýerine getirilip toba edilse Allah Tagala tobalary kabul etjekdir we günäleri bagyşlajakdyr.

Toba ediň we Allah Tagaladan köpräk bagyşlanma diläň we köpräk ýagşy amal ediň!

Çünki Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) şeýle diýýär:

.....وأتبع السيئة الحسنة تمحها........

....Günä iş etseň, onuň yzyndan ol günä işi pozup ýok eder ýaly ýagşy iş et....(Tirmizi 4/356, Ahmed 5/228, 236)

Allah Tagala toba edip, ýagşy amal edenler barada, şeýle diýýär:

إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ  حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Diňe kimde-kim toba etse we salyh amal etse, Allah Tagala olaryň günälerini ýagşylyga öwürer. Allah bagyşlaýyjy, rehimlidir(Furkan 25/70)

Tobaň şertlerini ýerine getirip, Allaha hakyky toba eden kişi, göýä günä etmedik kişi ýalydyr.

Bu barada Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) şeýle diýýär:

التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَه

Eden günäleri üçin toba eden kişi, göýä günä iş etmedik adam ýalydyr.(Ibn Mäje 4250)

Tobanyñ şertleri:

1-Eden ýa-da edip duran günäsini, derrew terk etmeli!

2-Eden günäsi üçin ökünmeli, puşman bolmaly!

3-Günäni gaýtadan etmezlige karar bermeli!

Eger üç şertden biri kem bolsa, toba kabul bolmaz!

Eger-de eden günäsi ynsanlardan biriniñ haky bilen baglanşykly bolsa, onda tobañ şerti dört bolýar! Ilkinji üçüsi ýokarda aýdanlarymyz!

Dördünjisi bolsa kime haksyzlyk eden bolsa, şondan ötünç dilemek: Mysal üçin: Eger biriniñ mal-mülkinden bir zat ogyrlan bolsa, ol zady yzyna gaýtarmaly ýa-da ogyrlan zadynyñ eýesinden ötünç sorap, hakyny halal etdirmeli!

Başgada muña mysal höküminde töhmet, gybat ýaly bir kişä haksyzlyk edilen ýagdaýlary mysal berip bileris!

Salamat boluň!

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.