27 maý 2024 / 1445 ذو القعدة 19

Şeýtan ynsan keşbine girip bilýärmi?

24 ýanwar 2014 / 290 Görülen

 

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum. Şeýtan ynsan keşbine girip bilýärmi? Sag boluñ!

Jogap: 

Waleýkum esseläm we rahmetullahi we barakatuh.

Ebu Hureýre (radiallahu anh) gürrüñ berýär: “Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) Ramazan zekatyny goramak üçin meni jogapkär edip goýdy. Şol gije meniñ ýanyma biri gelip, zekat üçin berlen hurmalary dörjeläp başlady. Men ony tutdym we oña: “Seni Pygamberimiziñ (sallallahu aleýhi we sellem) ýanyna äkitjek, diýdim. Ol hem: Meni goýber. Meniñ maşgalam bar, men mätäç (gytçylykda ýaşaýan)” diýdi. Men hem ony goýberdim.

Ertesi gün irden Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem): “Eý Ebu Hureýre! Düýn gijeki ýesir näme etdi?diýdi. Men hem: “Eý Allahyñ Resuly! Ol maña maşgalam bar we gaty mätäçlik çekýän diýdi. Men bolsa oña gynanyp, ony goýberdim” diýdim. Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem): “Ol saña ýalan sözledi we ol ýakynda ýene gelerdiýdi.

Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) “ýakynda ýene geler diýeni üçin, oña garaşmaga başladym. Aýdyşy ýaly geldi we ýene hurmalary dörjelemäge başlady. Men ony tutdym we oña: “Men Seni hökman Pygamberimiziñ (sallallahu aleýhi we sellem) ýanyna äkitjek, diýdim. Ol hem: Meni goýber. Men mätäç, ekläp oturan maşgalam bar. Indi gaýdyp gelmerin” diýdi. Men gynandym we ony goýberdim.

Ertesi Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem): “Eý Ebu Hureýre! Düýn gijeki ýesir näme etdi?diýdi. Men bolsa: “Eý Allahyñ Resuly! Ol maña maşgalam bar we gaty mätäçlik çekýän diýdi. Men oña gynandym we ony göýberdim” diýdim. Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem): “Ol saña ýalan sözledi we ol ýakynda ýene geler diýdi.

Oña üçünji gezek garaşdym. Geldi we ýene hurmalary dörjelemäge başlady. Men ony tutdym we oña: “Indi gaýdyp gelmerin, diýýäñ emma ýene gelýärsiñ. Bu eýýäm üçünji gezek gelişiñ. Indi seni Pygamberimiziñ (sallallahu aleýhi we sellem) ýanyna hökman äkitjek, diýdim. Ol hem: “Meni goýber. Men saña käbir sözleri öwredeýin. Şol sözler sebäpli, Allah Tagala saña peýda berer, diýdi. Men hem: “Olar haýsy sözler” diýdim. Ol: “Gije düşegiñe geçeñde, Aýatul-Kursi aýatyny başyndan soñuna çenli oka. Sen ony okanyñdan soñra, Allah Tagala tarapyndan saña bir goragçy beriljekdir we daña çenli seniñ ýanyña hiç bir şeýtan ýakynlaşyp bilmez” diýdi. Men bolsa ony goýberdim.

Ertesi gün Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem): “Eý Ebu Hureýre! Düýn gijeki ýesir näme etdi?diýdi. Men bolsa: “Eý Allahyñ Resuly: Ol maña käbir sözler öwretjek diýdi. We şol sözler sebäpli Allah Tagala maña peýda berer diýdi. Men hem goýberdim”diýdim. Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem): “Olar nähili sözler? diýdi. Men bolsa: “Ol maña düşegiñe geçeñden soñra başyndan, soñuna çenli Aýatul-Kursini oka diýdi we daña çenli Allah tarapyndan saña goragçy beriler, şeýtanlar saña ýakynlaşyp bilmezler diýdi, diýdim. Sahabany diñlän Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) Oña: “Ol ýalançydyr. Emma saña (şu gezek) dogry aýdypdyr! Eý Ebu Hureýre! Üç gijeden bäri seniñ bilen gürleşen kişiniñ kimdigini bilýärmiñ? Men: “Ýok” diýdim. Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem): “Ol şeýtandyr diýdi. 1

Hadysda görüşimiz ýaly, şeýtan ynsan keşbine girip bilýär. Emma Şeýtan bir kişiniñ keşbine giripdirmi ýa-da girmändirmi, ony biz bilip bilmeýäris. Çünki bu hili zatlar gaýyb ylymyna degişlidir. Gaýyby bolsa, Allah Tagaladan başga bilýän ýokdur.

Hadysda görüşümiz ýaly sahaba Ebu Hureýre (radiallahu anh) hem ol kişiniñ şeýtandygyny bilmedi. Diñe Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) habar berenden soñra bilip galdy!

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

1-Sahyh Buhari: Wekälät. 

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.