06 oktýabr 2022 / 1444 ربيع الأول 10

Musulman toýy nähili bolmaly?

08 dekabr 2014 / 19 Görülen

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum. Men ýakynda öýlenjek bolýan ýöne musulman toýuň nähili edilmelidigini bilemok, widiosy bolsa goýaýsaňyz? Sag boluň!

Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh.

Musulman toýunda Allah Tagalaň haram eden zatlaryndan hiç biri bolmaly däl.

Zenan-erkek garym-gatym bolmaly däl, zenanlar aýry erkekler aýry oturmaly.

Zenanlara zenanlar, erkeklere erkekler hyzmat etmeli.

Israfçylyk-zaýaçylyk etmeli däl.

Geline kapyr zenanlaryň däp-dessury bolan ýarym-ýalaňaç, dar, içini görkezýän, bedenini belli edýän fatalar geýdirmeli däl.

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.