17 iýun 2024 / 1445 ذو الحجة 11

Surata düşmek, owadanlyk üçin öýde asmak bolýarmy?

19 ýanwar 2014 / 289 Görülen

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esselämu aleýkum Allah Tagala siziñ edýän işiñize ýardam bersin. Meniñ soragym: Surata düşseñ bolýarmy ýa-da düşülen suraty öýüñde owadanlyk, bezeg üçin assañ bolýarmy? Şu barada aýdyp beräýseñiz!

Jogap:

Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh.

Eger zerur bolsa, surata düşmek bolýar. Mysal üçin dakument we ş.m. Zerurlyk ýok bolsa, janly zadyñ suratyny çekmek (düşmek) bolmaýar. Bu barada Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) Sahyh Buhari we Sahyh Muslimde gelen hadysynda şeýle diýýär: “Kyýamat güni iñ köp azap görjek adamlar, suratkeşlerdir.” 1

Janly zatlaryñ suratyny öýe asmak haramdyr. Janly zatlaryñ suratyny öýe asmakda iki hili günäkärçilik bar!

1-nji: Kapyrlara meñzemek. Çünki öýlerde surat asmak däbi, musulman halklara hristianlardan gelendir. Kapyrlara meñzemek, olaryñ edenini etmek dinimizde haramdyr.

Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) bu barada: “Kim bir kowuma meñzese ol hem olardandyr” 2 diýýär.

Alymlar bu hadysyñ şerhinde: “Musulmanyñ ynançda, ybadatda, ahlakda, özüni alyp barşynda, söz we adatlarynda kapyrlara meñzemegi, olara eýermegi, olaryñ agzyna öýkenmegi haramdyr diýip, şerh edendirler.” 

2-nji: Öýe surat asmak meselesi sahyh hadys bilen gadagan edilendir. Çünki surat bolan öýlere perişdeler girmezler. Sahyh Buhari we Sahyh Muslimde gelen hadysda, Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) bu barada: “Içinde surat bolan öýlere perişdeler girmez” 3 diýýär.

Sahyh Buharide gelen hadysda, Jebraýyl (aleýhis salam) perişdäniñ şeýle diýeni rowaýat edilýär: “Biz (perişdeler) içinde it we surat bolan öýelere girmeýäris.” 4

Netijede zerur ýagdaýlarda surata düşmek we düşürmek bolýandyr. Öýlerde janly zatlaryñ suratyny asmak haramdyr. Emma dag, deñiz, tokaý ýaly jansyz zatlaryñ suratyny çekmek (düşürmek) we öýe asmak halaldyr. 5

Salamat boluñ!

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

 

1- Sahyh Buhari we Sahyh Muslim.

2- Ahmed, Ebu Dawud/ Libäs. Şeýh Albani hadysa sahyh diýendir.

3- Sahyh Buhari we Sahyh Muslim.

4- Sahyh Buhari.

5- Bu soraga Şeýh Abdulaziz bin Bäziñ (rahimehullah) El-Jewabul-Mufiýd Fiý Hukmit-Teswiýri atly risalasynyñ esasynda jogap berildi.

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.