17 iýun 2024 / 1445 ذو الحجة 11

Imanym gowşaýar, imany berkitmek üçin bir zatlar maslahat beräýseñiz?

19 ýanwar 2014 / 285 Görülen

 

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.

Sorag: Esseläm aleýkum. Men namaz okap ýörenime 5 ýyl töweregi boldy, yöne meniñ ýygy-ýygydan imanym gowşaýar! Imany berkitmek üçin bir zatlar maslahat beräýseñiz? Sag boluñ Allah sizden razy bolsun!

Jogap:

Waleýkim esseläm  we rahmetullahi we barakatuh.

Ähli-Sünnediñ akydasynda iman diýmek: Kalbyñ bilen tassyk etmek, diliñ bilen aýtmak we bedeniñ bilen amal etmekdir. Iman köpelýär we kemelýär. Sogap gazandyrjak amal etmek bilen köpelýär we günä iş etmek bilen kemelýär. 

Ýenede Ähli-Sünnet alymlarynyñ aýdyşy ýaly: Iman Allah Tagala isledigiçe köpelip bilýär we ýok bolýança kemelip bilýär.

Şonuñ üçin hem musulman kişi imanyny kemeltjek işlerden ägä bolmaly! Ýarym-ýalañaça seretmekden, haram bolan aýdym-saz, boş gep-gybat diñlemekden we başgada günä gazandyrjak işlerden uzak durmaly.

Imany artdyrjak amallary etmeli! Mysal üçin Allahy zikir etmek, wagyz diñlmek, kitap okamak, musulman doganlaryñ bilen peýdaly söhbetdeşlikler geçirmek, Kuran okamak, Namazda okaýan sürelrimizñ manysy öwrenmek, sadaka bermek, gabyr zyýaraty edip, ölümi ýatlamak, gijelrine tehejjut namaz kylmak, byrynjy we dördünji günleri nefil oraza tutmak, Pygamberimize (sallallahu aleýhi we sellem) köp salat we salam aýtmak we başgada bize sogap gazandyrjak we imanymyzy köpeltjek amallar bilen meşgul bolmak!

Agaja suw berip durmasañ, wagtyñ geçmegi bilen gurar! Salyh amal edip imany artdyryp durmasak, iman gowşar Allah gorasyn!

Allah Tagala biziñ, siziñ we ähli Türkmen halkynyñ imanyny artdyrysyn! Ämin!

Dürli

Maglumatlary ulanmak we ýaýratmak maslahat berilýär. Emma maglumatlaryñ göçürme nusgalaryny gazanç maksady bilen gaýtadan işläp çap etmek gadagandyr.
Maglumatlary ulanylanda sahypany çeşme hökmünde görkezmek hökmandyr.